Delägarförvaltning - vad gäller?

2021-05-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om alla delägare har samma andelar i en samfällighet, vad gäller då? Majoritetsbeslut?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av en särskilt bildad samfällighetsförening ( 4 § SFL). Jag förutsätter att det är delägarförvaltning som gäller i detta fall. Utgångspunkten är att vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt (6 § SFL).

Så länge delägarna är ense har de full frihet att bestämma om förvaltningen även med avvikelse från vad som bestämts vid förrättning. Kan delägarna inte enas i fråga om en viss förvaltningsåtgärd kan en delägare begära att lantmäterimyndigheten håller sammanträde med delägarna för att avgör frågan (7 § SFL).

Delägare, som själv eller genom ombud är närvarande vid sammanträdet, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det. Dock får delägares röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I andra frågor skall som beslut gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Till exempel, i det fall 50% är för och 50% är mot ska ordförande ha utslagsrösten. (12 § SFL).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93145)