Dela med sig av bevis för motparten; ett måste?

2016-11-06 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, Jag undrar om man måste dela med sig av bevis som man har om motparten kräver detta, innan saken har gått till rättegång. Min motpart kräver mig på bevis som jag gör gällande, har jag rätt att neka delning av mitt bevismaterial?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Om du är skyldig att lämna ut bevis eller inte beror på vad du menar med ”rättegång”. Syftar du till a, hela handläggningen av ett tvistemål i domstol? eller b, enbart huvudförhandlingen?

Om du med ”rättegång” enbart syftar på b, huvudförhandlingen och ditt mål håller på att handläggas av en domstol, kan du i detta förberedelsestadium, inför kommande huvudförhandling (rättegång) vara tvungen att dela med dig av dina bevis till din motpart, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 42:2 1 st. 3 p., 42:5, 42:6 2 st. 3 p., 42:7 1 st. 4 p., 42:8 1 st. Domstolsförfarandet styrs av kontradiktationsprincipen. Det innebär att om du lägger fram bevis för att stödja en viss omständighet måste motparten också ges möjlighet att bemöta denna omständighet med egna bevis. Parterna i en process ska vara jämställda. Tvistemålsprocessen ska verka konfliktlösande och rätten ska fatta ett avgörande utifrån det material ni lägger fram under huvudförhandlingen. För att rätten ska kunna fatta ett riktigt beslut krävs att alla inblandade är ärliga och sanningsenligt bidrar till att frågan utreds utifrån de verkliga fakta som finns att tillgå.

a, Har en process i domstol ännu inte inletts. Du och din motpart är enbart oense men någon stämningsansökan har ännu inte skickats in till tingsrätten - är du i regel inte skyldig att lägga fram dina bevis för din sak inför motparten. Dock kan part i undantagsfall, genom rättens försorg, få tillstånd att säkra bevisning du innehar inför en eventuellt framtida process, se RB 41:1-2.

b, Pågår det nu en process i domstol och du trots motpartens begäran vägrar att lägga fram bevisning kan motparten, genom rättens försorg, se till så att den bevisning du innehar kommer motparten till godo. Din motpart kan t.ex. begära att rätten ska förelägga dig att redovisa skriftliga bevis eller hålla föremål tillgängligt för besiktning eller syn, se RB 42:19, 39:5, 38:4.

Om du under huvudförhandlingen lägger fram bevis som motparten inte fått ta del av, och dessa bevis leder till merkostnader i processen, kan du bli tvungen att svara för dessa merkostnader, se RB 18:6.

Jag vill slutligen poängtera att oavsett om din tvist handläggs nu eller eventuellt kommer att handläggas i domstol kommer domstolen kontinuerligt jobba för att du och din motpart kommer överens, utan att huvudförhandling behöver hållas, RB 42:17 1 st. En förutsättning för att du och din motpart ska kunna nå en samförståndslösning är säkerligen att ni är ärliga mot varandra. Nu vet jag inte vad för typ av bevisning det är din motpart vill komma åt. Rör den personliga angelägenheter, som kan skada dig eller någon närstående om de kommer ut, eller företagshemligheter, behöver och bör du självklart inte lämna ut bevisningen till motparten, jfr RB 36:5 1-2 st. och 36:6.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (354)
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?
2020-12-18 Varför begär åklagaren komplettering av ärenden?

Alla besvarade frågor (88084)