Debitering ett år efter hyresförhållandet upphört - måste jag betala?

2017-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA
Min son hyrde ett hus av en kille som har enskild firma inom jordbruk där denna fastighet fanns som jag hyrde utan något avtal under en tid. Betalade hyra och el men helt plötsligt uteblev elräkningarna och jag bad då om elräkning varje månad men det kom aldrig någon. Flyttade sista nov 2016 och nu ett år senare kommer en ospecad faktura från ägaren att jag ska betala 20 152 kr för el och sophämtningar. Sophämtningen gällde även från feb 2017 och då bodde jag inte ens där. Min fråga är om de har laglig rätt att göra så här. Jag har ju ingen aning om vad det är jag betalar för eftersom de inte har skickat med något som helst underlag.Tack på förhand
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag uppfattar det som att din son egentligen inte har någonting med tvisten att göra utan att du, efter en tid, tog över sonens hyreskontrakt gentemot jordbruksfastighetsägaren. Din fråga gäller alltså om jordbruksfastighetsägaren kan kräva dig att betala för el- och sophämtning ett år efter avflyttning.

En hyresvärd kan gentemot sin hyresgäst göra gällande fordringar två år efter det att hyresgästen avflyttat. Jag uppfattar det som att du flyttade ut från huset sista november 2016 och eftersom endast ett år förflutit sedan dess kan hyresvärden fortfarande kräva att du betalar för el- och sophämtning, se 12 kap. 61 § jordabalken (JB). Även om ni inte uttryckligen, muntligen eller i skrift, har kommit överens om att du ska betala för dessa kostnader framgår det av omständigheterna att du i vart fall, från hyrestidens början varit införstådd med att du skulle betala för din elförbrukning. Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt utan ageranden mellan dig och din hyresvärd sinsemellan kan också anses utgöra avtalsvillkor, se 12 kap. 2 § 1 stycket JB.

Av omständigheterna framgår det som att betalning för el (och ev. sophämtning) skulle ske löpande, månad för månad, och inte genom en faktura där kostnaderna för flera månaders elförbrukning (och sophämtning) debiterades. Eftersom du gentemot din hyresvärd gjort gällande dessa kostnader och hyresvärden ändå underlät att debitera dig månadsvis kan ifrågasättas om det ska tolkas som hyresvärden avstått från sina fordringsanspråk. Det finns goda skäl som talar för att en hyresvärd som inte debiterar sin hyresgäst enligt avtal inte senare ska kunna kräva hyresgästen på en hög klumpsumma p.g.a. utebliven betalning när skälet till den uteblivna betalningen inte beror på hyresgästen utan hyresvärden själv. Hur det förhåller sig i ert fall måste avgöras genom en skälighetsbedömning och med beaktande om det ska ses som ni senare ändrat förutsättningarna för hyresavtalet och underförstått kommit överens om att dessa kostnader skulle debiteras i efterhand. I hyresförhållanden tolkas avtalsvillkor till hyresgästens förmån och hyresvärden har oftast bevisbördan för att ni träffat ett avtal om att andra villkor ska gälla för betalning än de sedvanliga som gäller enligt hyreslagen. Enligt hyreslagen (12 kap. JB) ska hyran, med det inkluderat elkostnader och ev. sophämtning, debiteras månadsvis, se 12 kap. 20 § 1 stycket JB.

Självklart ska du inte betala en faktura där det inte framgår på vilka grunder totalsumman räknats ut. Du ska inte heller behöva betala elkostnader för tid du inte bott i huset om det inte är så att du och hyresvärden kommit överens om att du efter avflytt även ska svara för elkostnader under en viss tid.

Sammanfattningsvis beror din skyldighet att betala fakturan helt på vad du och hyresvärden kommit överens om. Du behöver aldrig gå med på hyresvillkor som är oförmånligare än de som ställs upp i jordabalkens 12 kapitel. Många av reglerna där är tvingande till hyresgästens förmån. Har ni ett skriftligt hyresavtal, läs vad ni kommit överens om. Har inget skriftligt avtal upprättats bör du tala igenom saken med din före detta hyresvärd och under alla omständigheter begära att få en specificerad faktura.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?