Cyklist körde in i min bildörr när jag öppnade den - vållande till kroppsskada?

Idag var jag inblandad i en cykelolycka där en cyklist kom farande och körde rakt in i min bildörr bakifrån när jag öppnade den vid vägkanten där jag hade parkerat.

Cyklisten fick minst en hjärnskakning och togs till sjukhus. Blev förhörd av polisen där jag erkände att jag ej haft uppsikt bakåt när jag öppnade dörren. Blev tillfrågad om jag erkände mig skyldig även till vållande av kroppsskada och jag svarade att jag skulle återkomma efter att jag rådfrågat jurist. Vad jag förstår är straffet för vållande av kroppsskada ganska högt. Ska jag erkänna även det? Var inte cyklisten det minsta oaktsam och därmed "medvållande" så att säga? Det är i nuläget oklart om hon hade cykelhjälmen på sig då den hittades en bit bort från platsen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först återge vad som krävs för att brottet ska vara uppfyllt. Därefter kommer jag att säga vad jag tycker att du borde göra och vad konsekvenserna av detta kan bli.

Brottet vållande till kroppsskada

För att brottet vållande till kroppsskada ska vara uppfyllt krävs att någon, genom oaktsamhet orsakar en annan person kroppsskada som inte är ringa. Detta enligt 3 kap. 8 § brottsbalken (hädanefter BrB). Att kroppsskadan inte är ringa är högst sannolikt fallet här eftersom det är fråga om minst en hjärnskakning och att personen fått tas till sjukhus.

Det finns ingen fastställd definition på vad det innebär att agera oaktsamt, men ofta förklaras det genom att man handlar bortom vad som är aktsamt (se exempelvis rättsfallet NJA 1994 s. 527). Det kan vara aktuellt om man bör ha insett risk för skada men ändå inte vidtagit försiktighetsåtgärd.

Brottet kan därför vara aktuellt i ditt fall eftersom det finns en tydlig risk för just sådana skador när bildörrar öppnas. Jag kan därför inte utesluta att du har agerat oaktsamt, men allt handlar om omständigheterna i varje enskilt fall.

Det du säger om att cyklisten också kan ha agerat oaktsamt kan ha stor betydelse. I ett rättsfall från 1967 (se NJA 1963 s. 39) frikändes den tilltalade för vållande till kroppsskada för att den skadade själv varit oaktsam i minst samma grad.

Vad gäller cyklistens eventuella oaktsamhet kan det föreligga exempelvis om cyklisten inte varit så försiktig som man borde vara. Däremot torde det förhållandet att personen eventuellt saknade hjälm inte ha någon betydelse i denna fråga. Detta eftersom de över 15 år uttryckligen utelämnats från skyldigheten att ha hjälm på sig när man cyklar. Därför är det sannolikt inte att betrakta som oaktsamt att inte använda hjälm. Som sagt kan dock annat medför att cyklisten var oaktsam.

Strafflängd och åtalsmöjlighet för åklagare

Brottet kan leda till fängelse i högst sex månader, om brottet är av normalgraden, eller om brottet är grovt, högst fyra år.

Det följer dock av 3 kap. 12 § BrB att åklagare inte får åtala brottet vållade av kroppsskada såvida inte målsägande anmäler brottet och det är påkallat från allmän synpunkt för åklagaren att åtala. Är brottet grovt gäller dock inte detta, då får åklagaren alltid åtala oberoende av nyss nämnda krav.

Vid bedömningen av om åtal är påkallat ur allmän synpunkt ska enligt förarbetena till brottsbalken beaktas såväl brottets art och straffets syfte som omständigheterna vid brottets begående. Också sociala hänsyn bör tas, exempelvis till den skadade. Med hänsyn till detta är det inte säkert att det här är att betrakta som påkallar från allmän synpunkt. Det är således möjligt att en åklagare därför inte får väcka åtal för detta eventuella brott.

Mitt råd är därför att i det fall du upplever att den skadade själv har varit oaktsam här, ska du inte erkänna brottet. Detta eftersom det finns möjlighet för dig att bli frikänd om det visar sig att cyklisten varit oaktsam. Vad detta kan medföra är dock att cyklisten anmäler dig för brottet och en åklagare bedömer att det är påkallar från allmän synpunkt att åtala, vilket skulle leda till rättegång. Alternativt kan en åklagare, utan cyklistens anmälan, åtala om brottet är att bedöma som grovt.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”