Byta offentlig försvarare?

FRÅGA
Hej!Min bror sitter frihetsberövad och fick en advokat tilldelad. Han valde att byta till en annan advokat som han idag är missnöjd och detta är under utredningens gång. Han har ansökt om att få byta till en annan advokat men har fått avslag och kommer nu att skicka en överklagan till Svea hovrätten? Vad bör man tänka på när man gör en överklagan och hur stora möjligheter finns det att bytet blir av? Om det är så att han får fortsatt avslag, har han då möjlighet eller rätt att byta advokat ifall han blir dömd i tingsrätten och i så fall överklagar till Svea hovrätt? Jag förstår att det ska vara synnerliga skäl att ett byte kan ske och vad innebär exakt synnerliga skäl? Jag har läst att synnerliga skäl är när man ej har förtroende för sin advokat, att advokaten och den misstänkte inte går sams och har skilda åsikter i ärendet samt att advokaten inte heller dyker upp på häktningsförhandlingar samt att brottsmisstankarna riskerar ett längre fängelsestraff än vanligt.Vilka rättigheter har han och hur kan han gå tillväga, om han nu blir dömd i tingsrätten med advokaten som han inte kommer överens med? Kan han alltså byta advokat när han då överklagar till Svea hovrätt?Tacksam om ni kan besvara det så fort som möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande offentliga försvarare regleras i Rättegångsbalken (RB).

Utredning
Utifrån din fråga antar jag att det är fråga om byte av offentlig försvarare. Det är rätten som förordnar om en offentlig försvarare ska utses, 21 kap 3a § första och andra styckena RB. I ditt fall verkar förutsättningar för en offentlig försvarare vara uppfyllda eftersom det är fråga om byte av en redan utsedd offentlig försvarare.

Om man vill byta måste man lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl för detta. Rätten prövar då sedan om det finns giltiga skäl för ett byte, 21 kap 6 § RB. Skäl för byte kan vara att försvararen inte har utfört sitt arbete med tillräcklig omsorg. Dock ställs höga krav på den som klagar att visa att försvaren varit försumlig. Annat skäl för byte är om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare. Rätten gör en avvägning mellan det skäl som anförs för bytet mot de merkostnader som bytet skulle medföra för staten. Detta innebär att det är lättare att byta offentlig försvarare om försvararen ännu ej lagt ner tid på ärendet och svårare att byta offentlig försvarare om försvararen redan har lagt ner tid på ärendet som staten kommer behöva ersätta.

Särskilda skäl och synnerliga skäl
På vilken grund domstolen valt att inte meddela byte av offentlig försvarare framkommer inte i din fråga. Som tidigare nämnt så ställs höga krav för byte; "särskilda skäl". Särskilda skäl innebär att samma omständigheter som tidigare har godtagits som skäl för byte av försvarare ska även fortsättningsvis kunna motivera ett byte. Alltså kan brister i den tilltalades förtroende för den offentliga försvararen få betydelse vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger, speciellt i fall där den tilltalade riskerar ett långt frihetsberövande. Att den tilltalade och försvararen har delade meningar om vilken bevisning som ska läggas fram kan också ha betydelse. Vidare kan särskilda skäl föreligga om den offentlige försvararen har blivit långvarigt sjuk eller om en jävssituation har uppstått.

Utrymmet att tillåta byte av försvarare är liksom tidigare normalt mindre när den person som den tilltalade själv har föreslagit har förordnats till offentlig försvarare. Utrymmet att få byta är också mindre om begäran om byte framställs sent i processen. Om begäran om byte däremot framställs så pass tidigt att den förordnade offentlige försvararen ännu inte har börjat arbeta med ärendet och därför inte har något anspråk på ersättning för nedlagt arbete bör en generösare tillämpning kunna godtas.

Om byte av offentlig försvarare har beviljats en gång krävs det "synnerliga skäl" för att ett nytt byte ska beviljas. Samma omständigheter som kan motivera ett första byte har betydelse för bedömningen, men för att kravet på synnerliga skäl ska vara uppfyllt måste skälen för byte framträda med ännu större styrka, Prop. 2017/18:86 s. 41 f.

Privat försvarare
Om det är fallet att det andra bytet av försvarare skulle nekas kan man även välja att anlita en privat försvarare, däremot kommer inte staten att stå för kostnaden. Det är även vanligt att de allra flesta hemförsäkringar erbjuder rättshjälp, men i och med att det är fråga om brottmål brukar inte försäkringen omfatta ersättning till juridiskt ombud för hjälp i brottmål. Alltså kommer man att själv behöva stå för hela kostnaden för en privat försvarare, om inte man skulle bli frikänd från brottet. I sådana fall kan staten ersätta de skäliga kostnaderna som man haft för försvaret.

Sammanfattning och råd
Mitt råd är att först försöka kommunicera med den offentliga försvararen och även fråga domstolen varför inte bytet blev beviljat. Gällande "synnerliga skäl" framgår enligt propositionen till lagen inget annat än att argumenten för att byta offentlig försvarare för andra gången bör vara betydligt starkare än vid första bytet. Avslutningsvis kan du alltid anlita en privat försvarare som då ersätter den offentliga försvararen 21 kap 3a tredje stycket RB, men denna bekostar du själv, 21 kap 10 § RB.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (127)
2021-10-03 Är målsägande skyldig att inställa sig vid huvudförhandling?
2021-09-29 Får man välja sin försvarare?
2021-09-14 Får jag välja offentlig försvarare?
2021-09-13 Väcka en talan i tingsrätt

Alla besvarade frågor (96356)