Bygglov för komplementbyggnad

2017-07-25 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Min mamma bor i ett villaområde och nu har ena grannen byggt en kattbur nära hennes tomtgräns. Buren täcker hela min mammas utsikt mot vägen, den är ca 10 m lång , 3 m bred och 3 meter hög. I buren finns ett 10 tal katter. Min fråga är hur nära får egentligen en kattbur stå en annan tomtgräns och bör inte grannen be om tillåtelse då buren både täcker utsikten för min mamma och på varma dagar luktar det illa från buren. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din beskrivning förstår jag att grannen har byggt en kattbur som är 30 kvm till ytan. Du beskriver även att den har byggts nära din mors tomtgräns. Hur pass nära kan jag dessvärre inte utläsa.

Regler om bygglov i Plan- och bygglagen är relevanta.

Bygglov för komplementbyggnad

Bygglov gäller för olika slags byggnader. Kattburen bör räknas som en komplementbyggnad. Med komplementbyggnad avses en byggnad som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Exempel på komplementbyggnader är fristående uthus, garage eller växthus.

Byggnader som kräver bygglov presenteras i 9 kap. 2 § Plan- och bygglagen. Det finns ett antal undantag med villkor i efterföljande paragrafer.

Exempelvis krävs det inte bygglov för att;

"i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och

c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter."

Se 9 kap. 4 § 1 st. tredje punkten. Jämför även efterföljande paragraf 9 kap. 4 a § Plan- och bygglagen.

Villkoret för undantag från bygglov för komplementbyggnaden är alltså byggnadsarea, taknockshöjd och placeringen i förhållande till tomtgräns. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Inom respektive utom detaljplan

Ytterligare reglering finns beroende för om tomten i fråga (grannens) är inom eller utom en detaljplan. Se t.ex. 9 kap. 5 § respektive 9 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

Utanför område med detaljplan krävs inte bygglov för att uppföra en komplementbyggnad vid en- och tvåbostadshus. För sådana komplementbyggnader behöver inte heller en anmälan till byggnadsnämnden göras. Inom vissa områden får en bygglovsbefriad komplementbyggnad dock inte uppföras. Det gäller i vissa fall inom områden med sammanhållen bebyggelse. Det gäller även inom områden med områdesbestämmelser när kommunen har beslutat om utökad lovplikt.

Läs mer om komplementbyggnader på boverket.se.

Sammanfattningsvis beror möjligheterna för denna byggnad på om grannens tomt är inom eller utom detaljplan. Om tomten är inom en detaljplan tillkommer kravet på bygglov samt de villkor som har nämnts ovan.

Hoppas att detta gav en klarhet gällande din fråga! Kontakta gärna Lawline igen om det uppstår någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97624)