Bunden av uppsägningstid vid muntligt hyresavtal

Bor med 2 personer som står på ett hyreskontrakt som löper ut. Under ett år har vi haft muntligt avtal som endast avser andel av hyran jag betalar och över ett år har jag bott där. Jag undrar då jag inte står på något hyreskontrakt huruvida jag är bunden av konkludent handlande till någon uppsägningstid gentemot de jag är inneboende hos.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresförhållanden regleras i jordabalkens 12 kap. I och med att du bor hos två personer som står på hyreskontraktet (men inte du) blir du en inneboende. Inneboende innebär att de som står på kontraktet upplåtit en del av sin bostad till dig, medan de själva bor kvar där.

Innebörden av ett muntligt hyresavtal:

Ett hyresavtal för en bostad kan ingås formlöst, vilket innebär att det kan vara både skriftligt och muntligt. Ert muntliga avtal är därmed lika bindande som ett skriftligt.

Uppsägningstiden:

Din uppsägningstid beror på om ni har kommit överens att hyresförhållandet ska gälla tillsvidare eller under en viss tidsbestämd period. Om ert kontrakt gäller tillsvidare är uppsägningstiden tre hela kalendermånader. Har ni avtalat om kortare uppsägningstid än så gäller det endast till fördel för dig som inneboende. Likaså gäller att om ni har avtalat om längre uppsägningstid än tre månader så gäller det endast för dem som hyr ut. Du som inneboende har fortfarande rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid.

Om det rör ett tidsbestämt avtal som varat längre än nio månader så måste du säga upp avtalet för att det ska upphöra till kontraktstidens slut. Beroende på hur lång tid kontraktet gäller måste uppsägningen göras viss tid innan hyrestidens slut för att uppsägningen ska vara giltig. En uppsägning måste även vara skriftlig och delges motparten för att vara giltig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning