Bruka våld-Person lämnar inte din egendom

FRÅGA
Hej, om jag skulle se någon som går in på min egendom utan tillstånd då jag sagt åt honom att lämna men han stannar kvar, får man då göra hot om våld eller liknande för att få denne person att lämna egendomen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om du hotar eller använder våld mot någon så vidtar du en handling som är straffbelagd enligt lag. För att du ska kunna hållas ansvarig för dessa handlingar krävs emellertid att det inte föreligger någon rättfärdigande omständighet som gör att dina handlingar inte betraktas såsom otillåtna. En sådan rättfärdigande omständighet är nödvärn, som regleras i Brottsbalken 24 kap 1 §, se här.

Regeln lyder som följer: ”En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse”.

Punkten tre beskrivs som att rätt till nödvärn föreligger mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.

Punkten fyra handlar om nödvärnsrätt mot den som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. Observera att det för ansvarsfrihet enligt denna punkten krävs att det faktiskt skett en tillsägelse, dvs man måste först ha uppmanat personen ifråga att lämna.

Situationen du beskriver skulle kunna omfatta en situation där en straffbelagd handling i form av våld eller hot inte hade ansetts utgöra en otillåten gärning på grund av nödvärn, enligt punkten tre eller fyra. Någon av dessa punkternas tillämplighet beror emellertid på vad du avser med ”egendom”. Om du med ”egendom” menar din bostad, gård eller något annat utrymme som nämns i dessa punkter så kan den situationen du beskriver omfattas av regeln om nödvärn. I så fall kan du gå fri från ansvar från straffbelagda handlingar form av våld eller hot, förutsatt att övriga förutsättningar för nödvärn är uppfyllda.

Det finns ett rättsfall då en person tagit sig in på en annan persons gårdsplan, men efter tillsägelse avlägsnat sig. Personen återkom och vägrade då att avlägsna sig, varför ägaren till marken brukade våld mot personen för att föra ut personen från gården. Personen som vidtagit denna brottsliga handling i form av våld gick fri från ansvar på grund av nödvärn med stöd av punkten tre. (NJA 1978 s 356)

Observera att en handling är fri från ansvar såsom nödvärnshandling endast under förutsättning att den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart oförsvarlig. Det ska alltså alltid göras en avvägning mellan situationen som föreligger och det våld eller hot som förekommit, och det är alltså inte utan vidare tillåtet att tillgripa våld eller hot bara för att situationen man befunnit sig i omfattas av nödvärnsbestämmelsens tillämpningsområde.

Hoppas att du är nöjd med svaret.


Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85208)