FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt25/12/2016

Brottskadeersättning

Ca 6 månader sedan blev jag *grovt misshandlad* av flera gärningsmän samt stucken med kniv i levern så jag fick ligga på sjukhuset i ca 2 veckor med livshotande skador dom första dagarna. Sjukskriven i 3 månader. Jag ser det som mordförsök. Inte myndigheterna. Kan man ändra på rubriken i rättegång för att få ut mer försäkringspengar eller gäller det som står nu? (Fick en löjlig summa) Fanns aldrig några misstänkta och ärendet lades ner ca 1 månad efter händelsen. Har smärtor än idag. Hur kan jag få ut så mycket ersättning från mitt försäkringsbolag som möjligt utan advokat? Har jag rätt att kräva mer än 20.000 som jag fick?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Angående din försäkring:

Det behöver inte vara avgörande vilken brottsrubricering det gäller, utan det är avgörande konkret vad du utsatts för och vilken skada som uppstått. Tyvärr kan jag faktiskt inte svara på vilken rätt till ersättning från din försäkringsgivare du har, eftersom detta regleras i dina försäkringsvillkor. Om du inte vill ta hjälp av en verksam jurist, så är det upp till dig att kontakta ditt försäkringsbolag och utifrån dina försäkringsvillkor argumentera för ett högre belopp.

Annan ersättning:

Eftersom du blivit utsatt för ett brott som har lett till dels en personskada, och även en kränkning av din person, så kan du däremot ansöka om att få brottskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Detta är en ersättning som staten betalar när man utsatts för ett brott, men man inte kan få skadestånd och försäkringen inte täcker hela skadan.

Rätten till ersättning på grund av brott regleras i Brottskadelagen.

Brottskadeersättning kan ges dels för din personskada, och dels för den allvarliga kränkning av din person som det du utsattes för inneburit.

Personskada

I ditt fall, så bedömer jag först och främst att du har rätt till ersättning för personskada enligt 4 § första stycket Brottskadelagen. Denna del av ersättningen beräknas enligt 4 § andra stycket Brottskadelagen som en personskada enligt Skadeståndslagen.

Enligt 5 kap 1 § första stycket, första punkten Skadeståndslagen ersätts dels sjukvårdskostnader och andra kostnader. Eftersom vi i stor utsträckning har gratis sjukvård i Sverige så blir ersättningen för sjukvården i sig sällan hög, däremot kan resor till och från sjukvård ersättas. Andra kostnader som kan ersättas med grund i den här regeln är till exempel om du fått kostnader i din vardag på grund av skadan, till exempel om du blir tvungen att betala resor till jobbet istället för att ta dig dit med cykel. Jag kan inte beräkna en sådan ersättning, utan det måste du själv göra med grund i vad du haft för utgifter. Observera att det kan krävas av dig att uppvisa kvitton och liknande för att kunna få ersättning.

Enligt Skadeståndslagen kap 5 första stycket andra punkten ersätts inkomstförlust. Med inkomstförlust menar man skillnaden mellan vad man kan tänka sig att du skulle ha tjänat om skadan inte inträffat, och den inkomst som du haft med skadan, 5 kap 1 § andra stycket skadeståndslagen. Detta kan jag naturligtvis inte uppskatta utan att veta, utan du får själv försöka uppskatta vilket belopp det här de skulle kunna uppgå till. I den mån du fått sjukersättning i från försäkringskassan så kan du inte få ersättning för den delen, utan endast skillnaden mellan din inkomst under skadetiden, och den inkomst man skulle kunna förvänta sig att du haft utan skadan.

Enligt 5 kap 1 § första stycket, tredje punkten Skadeståndslagenså ersätts även så kallad “sveda och värk”, och “lyte och men” som du fått på grund av skadan. Sveda och värk är sådana skador som går över, smärta och liknande, medan lyte och men är sådana skador som inte går över, till exempel ärr, invaliditet o s v. Sveda och värk, och lyte och men beräknas i regel efter Trafikskadenämndens tabeller, som finns tillgängliga på deras hemsida. Du anger att du haft sjukhusvård i 2 veckor, min bedömning är därför att du enligt deras tabell för Sveda och Värk har rätt till hälften av månadsbeloppet 5600 kr, eventuellt med tillägg för vård på intensivvårdsavdelning om 50%. Detta blir enligt min beräkning ett belopp mellan 2000 och 4200 kronor. För vårdtiden hemma de följande 2,5 månaderna som du var sjukskriven kan du också få ersättning, som borde beräknas som 2,5 gånger 2400 kr som enligt tabellen är månadsbeloppet för annan vård än sjukhusvård. Observera att ersättningen kan sättas ned om din sjuktid inte som helhet anses vara akut sjuktid. Ersättning för lyte och men ges om du har fått en viss procent medicinsk invaliditet på grund av skadan. du anger inte att du har det i din fråga, men om det skulle vara så ändå, så använd Trafikskadenämndens men-tabell för att beräkna ersättningen. För lyten, d v s ärr och liknande, så kan du beräkna din ersättning utifrån Trafikskadenämndens tabell för utseendemässiga skadeföljder, men ersättningen kan inte bestämmas förrän ganska lång tid har förflutet från skadan, eftersom det först är när skadan blivit permanent som det kan bli aktuellt med ersättning för lyte och men.

För att få ersättning för personskada så krävs det av dig att du med hjälp av läkarintyg och liknande kan visa att du har grund för att få den ersättning du begär. Om du till exempel vill ha ersättning för sveda och värk så kommer det att krävas att du kan visa att du verkligen har varit intensivvårdad. Vad gäller smärtan som du anger så måste du även för den kunna visa intyg från läkare.

Kränkning

Enligt 5 § första stycket Brottskadelagen kan du också få ersättning för den skada det innebär att någon allvarligt kränkt din person genom det du blivit utsatt för. Detta ska enligt 5 § andra stycket Brottskadelagen beräknas på samma sätt som man beräknar skadestånd för kränkning enligt 5 kap 6 § Skadeståndslagen. Särskild hänsyn ska tas till att våldet du utsatts för är en sådan handling som typiskt sett framkallar allvarlig fara för liv och hälsa, 5 kap 6 § första stycket, andra punkten. Man brukar dock i regel utgå ifrån den Brottsoffermyndighetens referatsamling, där man får göra en bedömning om den kränkning man utsatts för är mildare eller grövre i förhållande till tidigare fall. Referatsamlingen hittar du här. Ett fall där en man blev knivhuggen i magen av en okänd person bestämdes ersättningen för kränkningen till 25.000 kronor. Det är det fall jag bedömer ligger närmast de omständigheter du angett.

Du säger att handlingen bör bedömas som försök till mord, och som du kan se i tabellen så bestäms kränkningsersättningen för försök till mord till högre belopp än de för misshandel.

Du anger att myndigheterna, med vilka jag antar att du syftar på polisen som genomfört förundersökningen, inte håller med dig om den rubriceringen. Jag kan inte utan vidare hjälpa dig med den bedömningen, eftersom jag inte känner till omständigheterna kring händelsen. Jag vill förbereda dig på att det inte är så enkelt som att knivvåld mot din kropp bedöms som försök till mord. Inte heller det faktum att du fått livshotande skador betyder att rubriceringen av brottet skulle vara försök till mord. Mitt råd till dig är att vända dig till en verksam jurist för att få hjälp med att göra den bedömningen, så att ni kan gå igenom omständigheterna vid händelsen tillsammans. För att kontakta en verksam jurist kan du boka tid här.

Enligt 10 § Brottskadelagen så kan du inte få brottskadeersättning i den mån du har rätt till försäkringsersättning, eller annan ersättning(t ex skadestånd) på grund av brottet. Detta betyder för dig att om du har rätt till större brottskadeersättning än vad din försäkring medgav, så har du rätt till brottskadeersättning till skillnaden mellan det belopp som Brottsoffermyndigheten bedömer att du har rätt till brottskadeersättning till, och det belopp som din försäkring medgav. Man måste med andra ord räkna av vad du får via din försäkring på det belopp du kan få i brottskadeersättning.

Ersättningen söker du av Brottsoffermyndigheten, exakt hur du går tillväga kan du läsa mer om på myndighetens hemsida. Detta ska göras inom 3 år från det datum då förundersökningen lades ned, enligt 15 § första stycket Brottskadelagen.


Sammanfattning

Din rätt till ersättning genom din försäkring kan jag inte bedöma utan att känna till dina försäkringsvillkor. Du måste själv kontakta försäkringsbolaget angående den delen av frågan, såvida du inte vill ha hjälp av en verksam jurist.

Du kan ha rätt till brottskadeersättning. Det kan du dels få för personskada. Denna delen av ersättningen ska täcka kostnader kring vården, inkomstförlust, och ersättning för sveda och värk samt lyte och men. Jag har ovan försökt ge dig verktygen för att själv göra en uppskattning av vilket belopp du kan tänkas ha rätt till. Du kan också ha rätt till kränkningsersättning, vilken enligt min bedömning borde uppgå till ett belopp omkring 25.000 kronor. Angående rubriceringen av brottet så kan jag inte göra en bedömning av vad som är rätt och fel, eftersom det är beroende av alla omständigheter kring händelsen. Om du vill ha hjälp med detta så är mitt råd att kontakta en verksam jurist, du kan boka tid här.

Du kan bara få brottskadeersättning för skillnaden mellan den Brottskadeersättning som du har rätt till, och all annan ersättning som du har rätt till på grund av skadan. Om du ansöker om ersättning av Brottsoffermyndigheten, och de skulle komma fram till att du har rätt till 30.000 kronor i brottskadeersättning, så kommer de att dra av de 20.000 som du fått i försäkringsersättning i från din ersättning, du får i så fall 10.000 kronor av staten.

Hoppas att du tycker att du fått hjälp med din fråga, trots att det är en fråga som det är svårt att ge ett rakt svar på.

Vänligen,

Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”