Brott mot miljöbalken, åtalsplikt?

2019-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om det kommer till miljödomstolens kännedom att ett brott mot miljöbalkenskett ( tippat avfallsmassor på åkermark)Har de då åtalsplikt eller är tvungna attvidta några åtgärder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När någon bryter mot de bestämmelser som reglerar vad eller vad man inte får göra i vår miljö har man begått ett miljöbrott. Regler om det här finns i miljöbalken, som syftar till att främja en hållbar utveckling och allmänna hänsynsregler med bestämmelser om hushållning med mark och vatten och skydd för olika områden. Vidare innehåller miljöbalken straffbestämmelser. Straffbestämmelserna återfinns i miljöbalkens 29 kapitel. Det är enbart de gärningarna som är straffbelagda och därmed utgör brott. Vissa gärningar kan också vara straffbara enligt annan lagstiftning. Förutom straffbestämmelserna innehåller lagen många förhållningsregler som tillämpas av tillsynsmyndigheterna (till exempel Länsstyrelsen eller kommunerna) i samband med tillståndsansökningar och inspektioner. Det är oftast tillsynsmyndigheterna som anmäler brott som upptäcks med antingen inspektioner eller inkomna anmälningar från privatpersoner. Allmänheten har möjlighet att anmäla misstanke om miljöbrott direkt till polis eller åklagarmyndigheten. Hos polisen finns särskilda utredare som har specialiserat sig inom miljörätten.

Enligt 29 kap. 7 § miljöbalken döms den som med uppsåt eller oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, till böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken är tillsynsmyndigheterna skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts.

Det är alltså tillsynsmyndigheterna som är skyldiga att anmäla ett brott mot miljöbalken. Eftersom nedskräpning utgör ett brott enligt miljöbalken är tillsynsmyndigheterna skyldiga att anmäla det om de får kännedom om nedskräpningen. Det är sedan åklagaren som åtalar och det är då målet hamnar i miljödomstolen, miljödomstolen åtalar inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?
2020-03-22 Preskriptionstider för brott

Alla besvarade frågor (78701)