FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/06/2019

Bristfällig leverans mellan två näringsidkare - vem bär ansvaret?

Hej, Har som företag beställt två olika varor och bett leverantören skicka varorna till vår fabrik i Polen. När lådan långt om länge kommer fram så saknas stora delar av leveransen. Lådan är extratejpad av fraktbolaget vilket tyder på att lådan gått sönder och varor trillat ut. Vem har ansvar för detta? Är det jag som beställare som måste kräva fraktbolaget på ersättning eller är det leverantören som bokade frakten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. Vad är problemet?
Leverans från näringsidkare till näringsidkare där varorna kommit fram till beställaren i felaktigt skick. Frågan gäller vem som ansvarar för detta och vem som ska kräva transportbolaget på ersättning för bristfällig hantering av godset.

2. Utredning
Först och främst vill jag påpeka att det framgår av frågan att transporten sker till Polen. Det bör noteras att det finns regler om transport både på svensk, europeisk och internationell nivå. Vad som gäller avseende transporter kan även regleras vidare i avtal. Med hänsyn till detta kan jag inte besvara med säkerhet vad som gäller utöver vad som stadgas i svensk rätt. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

2.1. "Vem har ansvar för skadan?"
När köpet gäller mellan två näringsidkare är det fråga om ett förhållande som regleras i köplagen (KöpL). Notera dock att KöpL inte gäller om annat avtalats eller om annat framgår av partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja (3 § KöpL).

Fel i vara föreligger när varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper samt förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (17 § 1 st KöpL). Om varan avviker från vad som anges i avtalar, inte är ändamålsenlig eller inte är förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan är varan att anse som felaktig. Felaktigheter i en vara kan vara antingen avseende varans kvantitet eller kvalitet. Om kvantiteten är för liten enligt avtal så föreligger ett fel i varan. Tidpunkten för bedömning om fel föreligger görs i samband med riskens övergång (21 § 1 st KöpL). Att en part står risken för en vara innebär att det är denne som ska ansvara för en händelse som drabbar prestationen även när inte någon av parterna har orsakat händelsen. Risken går över på köparen när varan avlämnas (13 § 1 st KöpL). Det rör sig här om ett transportköp och mer specifikt ett distansköp då beställaren och leverantören inte befinner er inom samma ort, vilket jag tolkar av vad som framgår av frågan. Ska varan transporteras till dig som köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen (7 § 1 st KöpL). Om varan i annat fall ska transporteras till köparen, det vill säga utanför leverantörens ort, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten såvida inte annat anges i avtalet (7 § 2 st första meningen KöpL). Avlämnandet sker när varan tas om hand av en självständig fraktförare, ex. när vara lämnas av leverantören till posten. Då är det du som näringsidkare och köpare som svarar och står för risken för varan när denna väl lämnats in till fraktbolagen. Du kan då inte rikta några köprättsliga krav gentemot säljaren om varan förstörts eller gått förlorat under transporten. Risken går dock aldrig över på köparen förrän det genom märkning, anteckning i transportdokument eller på annat sätt har gjorts klart att varan är avsedd för köparen (14 § KöpL). Bär köparen risken för varan, är denne skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL).

Dock är det viktigt att komma ihåg att säljaren, leverantören i ditt fall, har ett sk. transportansvar (8 § KöpL). Om man som säljare känner till att transportören är undermålig i fråga om kvalitet och säkerhet men ändå anlitar transportören bryter detta mot köplagen och innebär ett avtalsbrott. Säljaren har alltså ett ansvar för att valet av transportören är lämpligt. Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, ska varan anses felaktig, om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott (21 § 2 st andra meningen KöpL). Om så är fallet har du som beställare rätt att antingen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet eller häva leveransen (42-44 § KöpL).

När det gäller skadeståndsanspråk aktualiseras finns en bestämmelse i 67 § KöpL som är tillämplig på sakskador på själva varan. Skadestånd utgår då på grund av avtalsbrott och omfattar ersättning för eventuella utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Det ställs krav på att det ska föreligga sk. adekvat kausalitet, det vill säga ska föreligga ett orsakssamband mellan skadan och förlusten som ersättningen ska avse täcka. Kravet måste vara uppfyllt för att ersättning ska kunna krävas. Att orsakssamband föreligger måste den som kräver ersättning för skada kunna bevisa.

2.2. "Är det jag som beställare som måste kräva fraktbolaget på ersättning eller är det leverantören som bokade frakten?"
Som ovan nämnts är det du som beställare som bär risken för eventuella skador såvida leverantören uppfyllt sitt transportansvar. Jag har gjort den bedömningen att då det är du som är beställaren som i så fall kan försöka kräva fraktbolaget på ersättning då det är du som går med förlusten. Om fallet istället är så att leverantören har brustit i sitt transportansvar enligt 8 § KöpL bör du kunna kräva leverantören på ersättning för förluster och det är då sedan upp till leverantören att kräva ersättning från fraktbolaget eller inte. Generellt omfattas transportören av strikt ansvar. Dock kan det komma på fråga om ansvarsbegränsningar avseende transportörens ansvar och eventuella försäkringsskydd för transportören. Transportavtalet har här stor relevans i sammanhanget. Där kan eventuellt finnas villkor om ansvarsbegränsning för transportören. Jag skulle därmed rekommendera att titta närmare på transportvillkoren i avtalet. Jag rekommenderar även att du kontaktar och rådfrågar ditt försäkringsbolag.

3.Slutsats
Du som beställare bär risken för eventuella skador och svinn som uppstår efter det att att leverantören lämnat över varorna till transportören om transporten sker utanför leverantörens ort. Det är alltså du som beställaren som då får stå för förlusten och därmed rimligt att du ställer skadeståndskrav på transportören. Detta förutsätter att leverantören uppfyllt sin skyldighet att anlita lämplig transportör. Om leverantören brustit i sitt transportansvar bör du istället kunna rikta ersättningsanspråk gentemot leverantören. Som tidigare nämndes bör noteras att det finns regler om transport både på svensk, europeisk och internationell nivå. Vad som gäller avseende transporter kan även regleras vidare i avtal. Jag har ovan angett var som gäller enligt svensk rätt. Jag rekommenderar att du kontrollerar vad som anges i avtalet avseende eventuella ansvarsbegränsningar. Om det mot förmodan inte skulle finnas klausuler om ansvarsbegränsning i transportavtalet bör full ersättning kunna krävas av transportbolaget (som möjligen har försäkringsskydd). Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia IsacsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”