Bristande tillgänglighet

2020-09-19 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag tror att jag blir utsatt för diskriminering i mitt jobb. Jag tror det handlar om bristande diskriminering. Skulle ni kunna förklara vad det innebär?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av diskrimineringslagen (DiskL).

Diskrimineringslagen förbjuder sju former av diskrimineringen. Alla de diskrimineringsformer som finns i lagen förutsätter att en fysisk person utsätts för en åtgärd som är till nackdel för denne. Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsform som regleras i 1 kap. 4 § 3 p. DiskL. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att arbetsgivaren inte vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att en person med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Vad som anses med skäliga åtgärder beror från fall till fall. Vid bedömningen av vilka åtgärder som är skäliga, ska hänsyn tas till de krav som finns i lag och annan författning, t.ex. arbetsmiljölagen. Vidare ska andra omständigheter iakttas vid denna skälighetsbedömning, bland annat ska hänsyn tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar, om det är en kort eller lång anställning, samt andra omständigheter av betydelse. Det är inte heller skäligt att kräva av arbetsgivaren att vidta åtgärder som skulle kunna få negativa konsekvenser för verksamheten i övrigt. Till sist får en helhetsbedömning göras av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Några exempel på vad som kan utgöra skäliga åtgärder i arbetslivet är, tekniska läshjälpmedel för datorer, placering av dörröppnare, utformning av toaletter m.m.

Arbetsgivarens ansvar att vidta skäliga åtgärder gäller för arbetstagare, arbetssökande och praktikanter med funktionsnedsättning. Andra som omfattas av skyddet är inhyrd och inlånad personal. Skyddet omfattar inte personer som på eget initiativ söker arbete.

Slutsats:

I detta fall vet jag inte exakt vad du har blivit utsatt för och kan därför inte heller med säkerhet säga till dig om det rör sig om bristande tillgänglighet eller inte. Om du däremot misstänker det, kan du alltid vända dig till diskrimineringsombudsmannen och lämna tips eller klagomål, alternativt andra aktörer, såsom ett fackförbund.

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?