FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende11/02/2018

Bostadsarrende: vad kan man som jordägare göra om man vill använda marken själv?

Vi äger marken, och arrenderar ut den. De byggt hus själva. Nu skulle vi behöva marken själva. Vad göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga verkar det röra sig om ett s k bostadsarrende, där syftet med upplåtelsen är att bereda bostad åt arrendatorn samt att denne har rätt att uppföra hus på marken. Reglerna om bostadsarrende finns i 10 kap. jordabalken (JB).

Uppsägning

Om ni vill använda marken själva kan ni säga upp avtalet. Av din fråga framgår det inte vilken arrendetid som överenskommits. Arrendeavtal kan antingen träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns livstid. För avtal om viss tid innebär uppsägning att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång.

När ska uppsägning ske?

Om inte längre tid avtalats, ska uppsägning från jordägaren ske minst 1 år före arrendetidens utgång. Sägs avtalet inte upp i rätt tid anses avtalet förlängt på samma villkor ytterligare en period.

Arrendatorns rätt till förlängning

Om uppsägning sker har arrendatorn vanligtvis rätt till förlängning av avtalet. Detta gäller däremot inte om jordägaren kan göra sannolikt att arrendestället ska användas för bebyggelse av annat slag än det som avses med den nuvarande upplåtelsen eller för jordbruk, industri eller annan ekonomisk verksamhet. För att rätten till förlängning inte ska gälla krävs det också att jordägarens intresse att kunna förfoga över arrendestället påtagligt överväger arrendatorns intresse av fortsatt arrende.

Det räcker därför inte med att jordägaren enbart påstår att att han ska nyttja arrendestället på annat sätt; det krävs även att han bevisar att han menar allvar med planerna, till exempel genom att visa på att han avser att uppföra en permanentbostad åt sig själv eller att de nya planerna kommer generera påtagligt högre lönsamhet än arrendet. Om jordägarens intresse kan bli tillgodosett genom att arrendatorn avträder endast en del av marken, kan arrendatorn ändå ha rätt till förlängning.

Sammanfattning

Som jordägare kan ni säga upp avtalet för att upphöra vid arrendetidens utgång. Det ska ske minst 1 år innan arrendetidens utgång. Det krävs då att ni kan visa på att ni ska nyttja marken på annat sätt, och att det överväger arrendatorns intresse att förlänga arrendetiden. Beträffande arrendatorns byggnad ska ni erbjudas att lösa ut den. Om ni inte inom en månad har förklarat er villiga till detta måste arrendatorn föra bort egendomen inom tre månader. Marken ska då återställas i tjänligt skick.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare