FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/07/2014

Bodelning under äktenskap m.m.

Hej!

Om makar förrättar bodelning innan ett dödsfall så att den ena maken äger fastigheten och lånen står kvar på båda när dödsfallet inträffar är detta en laglottskränkning? I bouppteckningen finns det efter denna bodelning endast skulder kvar i dödsboet. Vidare har den efterlevande maken lagt till efter bouppteckningsdagen att denne vill behålla hela sitt giftorättsgods? Kan man göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt: vid beräkningen av makars andelar i boet vid bodelning under pågående äktenskap föreskriver 11 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken (kort ÄktB, se: https://lagen.nu/1987:230) att: ”Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade [...] anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket gjordes [...]. 9 kap. 1 § 2 st. avser anmälan till skatteverket om att bodelning kommer förrättas under äktenskap. Med andra ord: vardera makens skulder ska i bouppteckningen upptas till det värde de hade på dagen för nämnda anmälan (den s.k. kritiska tidpunkten). Genom att avräkna detta ”skuldvärde” från respektive makes giftorättsgods får man fram hans eller hennes behållna nettoförmögenhet. Men vad gäller när det, istället för individuella skulder (”vardera makens skulder”), rör sig om gemensamma skulder, bolån? Jo, om båda makarna svarar för en skuld får den fördelas mellan dem vid bodelningen och vardera maken svara för den del av skulden som belöper på honom eller henne.

Är exempelvis värdet på bostaden 1 miljon och ni har ett gemensamt lån på 500 000 kronor har ni ett nettovärde på 250 000 kronor var, vilket tillräknas er respektive lott. Sedan var och ens skulder räknats av mot tillgångar bestämmer makarna vem som ska få vad av det som blir kvar. Skulle värdet av en makes tillgångar/saker överstiga giftorättsandelen (”lotten”) kan maken välja att behålla sin egendom och istället utge mellanskillnaden i pengar till den andre maken. Detta är givetvis vad som många gånger sker i praktiken, att på den ena makens lott läggs saker som överstiger värdet av själva lotten. I det läget måste mellanskillnaden regleras i pengar till den maken med saker till ett mindre värde. Vid fördelningen av egendomen på lotterna är det vanligt att den make som ska ta över bostaden också övertar bolånen, dvs. ”löser ut” den andre maken genom att befria vederbörande från den del av bolånet som belöper på honom eller henne. I praktiken sker detta efter överenskommelse med banken som då höjer lånebeloppet, motsvarande den del som ”belöpt” på andra maken, varefter det kommer att stå som ensam låntagare.

Hur ni kommer fram till att tillgångarna ska fördelas mellan er skriver ni ner i ett s.k. bodelningsavtal. Däri ska framgå vad som beslutats om den gemensamma bostaden och övertagande av lån. Skall mellanskillnad vid lottläggning regleras genom att lånen övertas kan detta formuleras i termer av: ”ingen bodelningslikvid utöver övertagande av de gemensamma lånen skall utges på grund av övertagande av fastigheten.”Vid bodelningsavtal under äktenskapet måste bodelningsavtalet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Jag måste säga att jag inte riktigt förstår hur den här bodelningen gått till. Hur kan ni båda stå kvar på lånen sedan endera maken övertagit bostaden? Normalt låter ju den som övertar bostaden i en bodelning också skriva över lånen på sig. Åtagande av lånen är inte sällan ett krav för att ett övertagande ska kunna äga rum: för att få överta bostad som tillhör den andra maken måste maken också överta eventuella skulder som belastar bostaden, se 11 kap. 8 § ÄktB. Skulle du kunna beskriva lite utförligare vad som skett? Du frågar om det som förevarit resulterat i en laglottskränkning och för att ge ett detaljerat svar hade jag behövt svar på den frågan ovan. Teoretiskt föreligger det dock inget hinder mot att genom bodelning under äktenskap minska särkullbarns anspråk på arv, inte sällan är det just detta som är själva syftet med åtgärden.

Vidare: verkan av en bodelning under äktenskapet är att egendomsförhållandena ska regleras igen vid dödsfall/skilsmässa endast i den mån de har ändrats. Om makarna gjort bodelning under äktenskapet så att var och en efter bodelningen äger 1,5 miljoner kr så kan inte någon få mer än 1,5 miljoner i den bodelning som görs efter första makens död, givet att egendomsförhållandena är desamma. Du skriver att det i bouppteckningen efter denna bodelning endast finns skulder kvar i dödsboet och jag frågar mig vilken fördelning som kommit till stånd här? Den ena maken har alltså fått bostaden på sin lott, utan att överta lånen på bostaden, medan den andra maken har mer skulder än tillgångar? Även här hade jag varit i behov av lite mer detaljerad information. Egendom får givetvis inte undandras borgenärer och en bodelning kan återvinnas om en av makarna därmed försätts i konkurs (se 13 kap. 1 § ÄktB). Om ”den dödes skulder” generellt gäller 21 kap. Ärvdabalken (kort ÄB, se: https://lagen.nu/1958:637), se särskilt 21 kap. 4 § 1 st. ÄB om att bodelning eller arvskifte ska gå åter i sin helhet när den dödes skulder uppgår till eller överstiger hans tillgångar.

Du skriver vidare att ”den efterlevande maken lagt till efter bouppteckningsdagen att denne vill behålla hela sitt giftorättsgods” och jag tolkar detta som att den ene maken efter bodelningen som skett under äktenskapet låtit göra den därigenom förvärvade egendom till enskild – med verkan att den inte ska ingå i en kommande bodelning. Upprättande av äktenskapsförord upptas i 7 kap. 3 § ÄktB och ska bl.a. följa vissa formkrav för att kunna göras gällande. Så länge som äktenskapsförordet möter dessa krav finns det alltså inget som hindrar att det som utfåtts vid en bodelning under äktenskapet görs till enskild egendom. Är emellertid effekterna av sådant äktenskapsförord oskäliga får det enligt 12 kap. 3 § jämkas eller lämnas utan avseende.

Jag hoppas att du med detta fått en insikt i vad som gäller. Du är välkommen att höra av dig till mig på martaahlen24@gmail.com med kompletterande information och uppföljande frågor och svar.

Önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Vänligen

Märta AhlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000