Blir jag obegränsat skattskyldig om jag bor i utlandet men investerar i ett svenskt fåmansbolag?

FRÅGA
Investera efter 10 år utomlands. Jag har bott utomlands i mer än 10 år och har hela tiden varit begränsat skattskyldig. Är nu pensionär och fått ett erbjudande att investera i ett start-up /fåmansbolag. Jag skulle få 20 % av röster och aktier. Gör detta att jag riskerar att bli skattskyldig i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att din fråga rör ett svenskt fåmansbolag och att du inte har några närstående som redan har/kommer att ha inflytande i bolaget. Eftersom att jag saknar en del information av dig, kommer mitt svar inte vara skräddarsytt men i vart fall ge dig vägledning i frågan.

Väsentlig anknytning

Av 3 kap. 3 § 3 p. inkomstskattelagen (IL) framgår att en fysisk person är/blir obegränsat skattskyldig om personen bland annat har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här. Omständigheterna i 3 kap. 7 § IL är avgörande för bedömningen om den tidigare bosatta personen har en väsentlig anknytning.

Anknytningspunkterna om ekonomiskt engagemang

Utifrån din fråga blir två anknytningspunkter av relevans: punkten om näringsverksamhet i Sverige och punkten om ekonomiskt engagemang genom att ha tillgångar, direkt eller indirekt som ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Dessa två punkter är svåra att skilja åt. Avseende aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige uttalade departementschefen (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning men däremot bör tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas och det oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det avgörande är således om personen kan utöva inflytande i en verksamhet.

Ju mer du eller någon eventuell närstående till dig deltar i verksamheten, desto mer pekar det på en väsentlig anknytning. Om du exempelvis har innehav av en styrelsepost pekar det mot en anknytning, enligt doktrin. Du måste dock inte delta i ledningen av företaget men en förutsättning är att du har ekonomiska intressen i företaget och att du därigenom, direkt eller indirekt, kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten. En annan faktor som påverkar bedömningen är verksamhetens omfattning.

Relevanta rättsfall i ditt fall

Några rättsfall som kan vara av betydelse i ditt fall är bland annat RÅ 2001 not. 113 och RÅ 2004 not. 215 (opublicerad praxis). I RÅ 2001 not. 113 medförde innehav om 10 procent av aktierna i ett bolag inte väsentlig anknytning till Sverige trots att ytterligare 10 procent av aktierna i bolaget ägdes av hustruns systerson som även var VD i bolaget. Vid ansökningstillfället var han förutom styrelseledamot även administrativ chef, men hade vid flytten avsikt att avsäga sig styrelseuppdraget och anställningen i bolaget. Resterande 80 procent av aktierna ägdes av ett holländskt börsnoterat bolag. Notera att samtliga aktier ägde lika stor rösträtt. I målet bedömdes att mannen vid utflyttning inte skulle äga några andra tillgångar i Sverige än de 10 procent av aktierna i bolaget. Därmed konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att omständigheterna i sig inte kunde medföra väsentlig anknytning.

I RÅ 2004 not. 215 bedömdes en person som tillsammans med sin sambo ägde 12.8 procent av aktierna i ett fåmansbolag ha väsentlig anknytning till Sverige. Parets avsikt var att flytta till Storbritannien. Mannen, som var styrelseordförande i det onoterade riskkapitalbolaget, ägde andelar motsvarande 10,24 procent. Bolaget hade vid tillfället 25 delägare, varav minst fyra delägare (ägargrupper) tillsammans ägde mer än 50 procent av rösterna. Mannen var inte närstående till någon av de andra delägarna. I målet poängterades att fyra ägargrupper inom bolaget, däribland mannen och hans sambo, tillsammans eller i olika konstellationer kunde dominera bolaget. Av detta skäl bedömdes parets aktieinnehav ge mannen väsentligt inflytande i bolaget, oavsett om han satt kvar i styrelsen eller inte.

Rådgivning

I ditt fall är det avgörande om du genom ditt aktieinnehav/din bolagspost utövar väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det hela beror på faktorer såsom verksamhetens omfattning, bolagskonstellationen, närståendes inverkan på ditt inflytande och eventuella övriga anknytningspunkter som du finner i 3 kap. 7 § IL. Så för att kort besvara din fråga: ja, du riskerar att bli obegränsat skattskyldig om du väljer att investera i fåmansbolaget. För att bedöma huruvida risken är överhängande, behövs mer information om det ovan angivna. Det bör dock påpekas att det är Skatteverket som har bevisbördan att visa att du i så fall har väsentlig anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). I syfte att försäkra dig om att du inte kommer ha väsentlig anknytning är du välkommen att vända dig till oss för vidare rådgivning här eller kontakta skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är dock avgiftsbelagt på minst 1000 kr.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97608)