Blir ett arrende som gällt i 49 år automatiskt förlängt?

2018-10-19 i Arrende
FRÅGA
Hej! 1944 skrevs ett nyttjanderättsavtal på 49 år gällande tillägg till befintlig tomt som då gick ut 1998. När vi köpte fastigheten 1981 överläts arrendekontraktet på oförändrade villkor. Arrendet är inte uppsagt efter dessa 49 år blir det då automatiskt förlängt?
SVAR

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår vilken typ av arrende det rör sig om kommer jag att svara på frågan med utgångspunkt i bostadsarrende då du verkar kontakta oss idag i egenskap av privatperson.

Automatisk förlängning av bostadsarrende

Om upplåtelsen gäller jord som inte används för jordbruksändamål utan bostadsändamål är 10 kap Jordabalken (JB) tillämpligt, 10 kap 1 § JB. Eftersom arrendet var avtalat till att vara 49 år är det ett avtal på viss tid, 10 kap 2§ JB. Detta betyder att avtalet senast fick sägas upp 1 år innan arrendetidens utgång, dvs 1992 då avtalet gick ut 1993, enligt 8 kap 8§ JB. Anledningen att du säger att arrendekontraktet skulle gått ut 1998 antar jag följer av bestämmelsen om att det anses förlängt med 5 år (1993+5=1998) om det inte sagts upp inom rätt tid, 10 kap 3§ 2 stycket JB.

Er rätt att säga upp arrendet som jordägare

Ni som jordägare kan säga upp avtalet men arrendatorn har rätt till förlängning som huvudprincip enligt 10 kap 5§ JB, om inte någon av omständigheterna i den paragrafen föreligger som medför att de inte har rätt till förlängning.

Sedan 1998 har det av omständigheterna att döma inte sagts upp. Det förlängs då fortsättningsvis med 5 år åt gången. Dvs. 1998 + 5 = 2003, 2003 + 5 = 2008, 2008 + 5 = 2013, 2013+ 5 = 2018. Det är alltså förlängt igen nu och det är för sent att säga upp (jämför med 8 kap 8§ JB) och nästa gång ni kan säga upp det blir alltså inför 2023, 10 kap 3§ 2 stycket JB.

Jag hoppas att detta ger dig svar i din fråga. Om det skulle vara så att det rör sig om en annan typ av arrende eller du behöver mer vägledning är du välkommen att ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra duktiga jurister för mer rådgivning.

Vänligen,

Jessica Khoo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81877)