FrågaAVTALSRÄTTGåva03/01/2020

Blandad gåva, avtalstolkning och skuld utan angivet förfallodatum

Så länge givarna lever får inte utan deras skriftliga medgivande gåvotagarna eller deras rättsinnehavare överlåta, belåna eller pantsätta lägenheten eller del därav.

Vidare äger gåvogivarna, eller ensam kvarlevande gåvogivare, rätt att bo kvar i lägenheten till dess att gåvogivarna själva beslutar annat. Gåvogivarna betalar sedvanlig hyra som bestäms av bostadsrättsföreningen. Även hushållsel bekostas av gåvogivarna.

Såsom vederlag för gåvan utfärdar och överlämnar vardera gåvotagaren till gåvogivarna en revers motsvarande 58.000 Kr.

3 syskon äger bostadsrätt tillsammans. Vår 94-åriga mor har inte bott där på 7,5 år, utan hos min syster i Tyskland, dv. hon betala endast hyra 4 000 kr/mån så som gåvobrevet stipulerar.

1) Då min mor inte har bott i BR på 7,5 år och aldrig kan återvända, gäller då fortfarande "så länge hon lever" vilket ju inte är andemeningen i avtalet. Kostar henne halva hennes pension varje månad.

2) Om gåvomottagare inte har betalt vederlaget om 58 000 kr. Hur blir det då med dennes ägande? Gäller gåvan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna avtalsrättsliga principer och lagen om skuldebrev (SkbrL).

Utredning

En gåva är en överlåtelse utan motprestation. En gåva måste dock inte med nödvändighet vara uteslutande benefik, alltså utan motprestation, utan kan även ha onerösa inslag, det vill säga begränsade motprestationer. Det utslagsgivande vid avgörandet om en rättshandling ska betraktas som ett köp eller en sådan blandad gåva är att gåvan som helhet har gåvokaraktär. Vid bedömningen av rättshandlingens karaktär är samtliga omständigheter vid denna av betydelse, inte minst vederlagets storlek och art samt vad som kan utrönas angående gåvoavsikt. Avtalstolkning görs i regel utifrån flera principer. I ett skrivet avtal är naturligtvis ordalydelsen vägledande för tolkningen. Andra faktorer, exempelvis parternas avsikt med avtalet i den mån denna kan fastställas, kan dock beaktas.

Avseende ditt fall kan vi alltså inledningsvis konstatera att gåvan antagligen är giltig. Detta baserar jag på att värdet på motprestationerna antagligen var betydligt mindre än bostadsrättens värde, att de genomfördes i form av reverser som (utifrån utdraget ovan) saknar en bortre tidsgräns för betalning och att det tydligt framgår av ordalydelsen i gåvobrevet att avsikten är att det ska röra sig om en gåva och inte ett köp. Sålunda är avtalet enligt min uppfattning antagligen giltigt.

Jag har mycket svårt att föreställa mig att formuleringen "Så länge givarna lever […]" kan ges någon annan betydelse än att givarna under sin livstid ska ha de rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet eftersom formuleringen ger mycket litet utrymme för tolkning.Med det sagt är det dock fullt möjligt för parterna att ändra avtalet; skulle ni bedöma det som orimligt att er mor betalar avgiften till bostadsrättsföreningen kan ni i samförstånd med henne ändra detta. Om det inte är praktiskt möjligt att nå en överenskommelse med er mor är det dock inte möjligt. I ett sådant fall vore en möjlig lösning att ni helt enkelt ersätter henne för den utgift betalandet av avgiften innebär för henne, förutsatt att du och dina syskon är eniga om detta.

Enligt gåvobrevets lydelse är mottagarna skyldiga att åta sig en skuld om 58 000 kronor för att gåvan ska gälla. Detta är enligt min uppfattning den enda rimliga tolkningen av formuleringen. Utifrån det du skrivit verkar det inte framgå när eller hur denna skuld ska betalas. Under dessa omständigheter gäller enligt 5 § SkbrL att borgenären, i detta fall er mor, har rätt att kräva betalning när hon finner det lämpligt. Har er mor inte krävt betalning kan gåvan alltså inte anses ogiltig på den grund att ni eller någon av er inte betalat skulden.

Handlingsplan

Jag har svårt att lämna en konkret rekommendation till dig eftersom jag inte säkert vet vad du vill uppnå. Jag hoppas att mitt svar ändå är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”