Bindningstid på mobilabonnemang

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller för bindningstid när det gäller mobil abbonnemang?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med bindningstid avses den tidsperiod som en avtalspart har förbundit sig att betala för en viss summa från en och samma tjänsteleverantör. Man är förpliktigad att betala för tjänsten under hela bindningstiden.

Längden på bindningstiden för ett mobilabonnemang är olika beroende på vad man har avtalat om med motparten. För att ta reda på hur lång bindningstid man har för sitt abonnemang måste man således läsa villkoren i det ingångna avtalet. Man kan även kontakta företaget för att få information om avtalsvillkoren.

Det finns emellertid en yttersta gräns gällande längden på bindningstiden för konsumentavtal. Följande regleras i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och inskränker avtalsfriheten mellan parterna. Den inledande bindningstiden mellan konsumenten och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte vara längre än 24 månader (5 kap. 15a § första stycket 2 LEK).

I paragrafen stipuleras även att en slutanvändare ska erbjudas möjlighet att ingå ett avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader (5 kap. 15a § första stycket 1 LEK). Det innebär att slutanvändaren alltid ska ha möjlighet att ingå i ett tidsbegränsat avtal som gäller högst 12 månader. Det gäller både vid nyteckning av abonnemang och förlängning av befintliga abonnemang (prop. 2010/11:15 s. 178).

Sammanfattningsvis, är det avtalsvillkoren mellan parterna som reglerar vad som gäller kring bindningstiden för mobilabonnemang. Den inledande bindningstiden vid konsumentavtal får dock inte överstiga 24 månader. En slutanvändare ska även erbjudas möjlighet till ett avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1380)
2021-03-01 Skriva på med hand på penna
2021-03-01 För lång bindningstid hos ett gym?
2021-02-25 Måste det finnas ersättare vid fullmaktshavarens frånfälle?
2021-02-24 Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

Alla besvarade frågor (89887)