Bindande avtal vid orderbekräftelse?

Hej!

Gäller orderbekräftelse som bindande avtal? Eller får butiken ändra priset efter att jag betalat m kort och fått en orderbekräftelse? Priset jag betalat stämmer överens med priset som marknadsförts.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grunden för svensk avtalsrätt finner man i avtalslagen. Ett bindande avtal uppstår i enkelhet då en part avgivit ett anbud och en annan part accepterat anbudet. Bestämmelserna är dispositiva och i de fall då parterna bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det. Däremot finns det andra lagar som är tvingande till konsumenternas fördel, exempelvis lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Här stadgas i 2 kap. 4 § att när ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska ges senast när varan levereras eller tjänsten börjar utföras.

Av ordalydelsen bör en orderbekräftelse vara just en sådan bekräftelse på att avtal har ingåtts. Även utifrån avtalslagen bör en orderbekräftelse ses som en accept från säljaren på ditt anbud att köpa en vara. Om orderbekräftelsen inte innehåller något förbehåll eller annan tydlig information om att det inte skulle röra sig om en slutlig accept av konsumentens anbud om att köpa varan måste avtalet anses ha ingåtts i och med orderbekräftelsen.

Då orderbekräftelsen skickats ut har således bindande avtal ingåtts under förutsättning att du inte har invändningar om hur bekräftelsen är utformad (bekräftelsen ska stämma överens med ditt anbud - viljeförklaringarna från båda sidor ska vara lika).

Det måste dock påpekas att trots att ett bindande avtal ingåtts kan det under vissa angivna förutsättningar ogiltigförklaras. I 32 § första stycket avtalslagen stadgas: ”Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget.”

Ett ingånget avtal kan således förklaras ogiltigt om priset angivits fel och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall bedömt när köparen borde förstått att priset var felaktigt. Om en vara normalt kostar 10.000 kr och säljaren av misstag angett priset 1.000 kr borde eventuellt en köpare förstå att priset är felaktigt. Om den angivna köpesumman inte är orimligt låg och konsumenten efter omständigheterna inte borde insett säljarens misstag bör emellertid avtalet stå fast (avtal ska hållas - pacta sunt servanda).

Huruvida ett giltigt avtal föreligger i er situation beror på omständigheterna kring köpet, hur orderbekräftelsen är utformad och hur stor skillnaden i pris är.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”