Bilhandlare vägrar att avhjälpa fel - vad gör man?

Köpt begagnad bil av bilhandlare. Blev lurade då han påstod att saker var bytta på den som det senare visade sig inte stämde! Frågade flera gånger om detta och han påstod att det var bytt. Efter tre dagar påtalar vi för honom att det inte var sant då motorlampan började lysa. Efter mycket bråk bytte han kamremmen. Då hade vi redan lagt ut pengar på hyrbil. 2500:-. Och partikelfiltred skulle nu vara okej. Två veckor senare stannar bilen igen o motorlampan lyser. Ny hyrbil. 1600:-. Han svarar inte när vi ringer och inte på mail. Vi har ju laglig rätt att få bilen lagad på hans bekostnad. Men han vägrar. Vad gör vi??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du i egenskap av privatperson har köpt en bil av en bilhandlare, vilket är en näringsidkare, så är konsumentköplagen (härefter förkortad KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL).

Är bilen felaktig?

I och med att ni inte kan använda bilen till det ändamål som bilar i allmänhet används till, det vill säga att köras, så är den att betrakta som felaktig (16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten KKöpL). Dessutom har säljaren underlåtit att upplysa er om att sakerna inte var bytta, vilket ni hade anledning att förvänta er att han skulle göra. Vidare avviker varan från vad ni "haft fog att förutsätta", det vill säga vad ni har haft anledning att förvänta er (16 § tredje stycket KKöpL). Vad man har anledning att förvänta sig beror på flera faktorer så som varans pris och hur försäljningen går till. I ert fall tolkar jag det inte som att priset var lågt eller att det förelåg någon annan omständighet som gjorde att ni hade anledning att förvänta er mindre. Sist men inte minst avviker bilen från vad säljaren utfäst, och den är således felaktig även på den grunden (19 § KKöpL).

Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till beskaffenheten vid tidpunkten när den avlämnas, och säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tid men som visar sig först senare (20 § KKöpL). Vidare föreligger en presumtion för att ett fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet är ursprungligt (20 a § KKöpL). Detta innebär att eftersom felet i ert fall har uppstått inom denna tidsfrist så ligger bevisbördan på säljaren för att felet inte fanns där vid avlämnandet.

Vad har du rätt att kräva?

Eftersom bilen i köprättslig mening är att betrakta som felaktig har ni rätt att, precis som du skriver, göra felpåföljder gällande (22 § KKöpL). Detta förutsätter dock att ni har meddelat säljaren om felet inom skälig tid efter att ni märkte felet, vilket jag tycker att det verkar som att ni har gjort (23 § KKöpL).

Först och främst har ni rätt att kräva avhjälpande, vilket precis som du skriver innebär att säljaren ska åtgärda felen, förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KKöpL). Det bör i detta fall inte innebära oskälig kostnad för säljaren med tanke på ert stora intresse av att få felen åtgärdade. Vidare ska avhjälpande ske inom skälig tid efter att ni framställde kravet (26 § tredje stycket KKöpL).

Om avhjälpande inte skulle ske inom skälig tid efter reklamationen, det vill säga om säljaren fortsätter att undvika era meddelanden, så har ni istället rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet (28 § KKöpL). För att få häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse för er (29 § KKöpL). Väsentlig betydelse har i praxis beskrivits som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det tycker jag att du tydligt har gjort i detta fall eftersom bilen inte kan användas till sitt syfte överhuvudtaget. Hävning innebär att ni har rätt att få tillbaka erlagd köpeskilling, och säljaren har rätt att få tillbaka bilen (43 § KKöpL).

Om ni väljer att häva köpet så har ni även rätt att kräva skadestånd (32 § KKöpL). Detta innebär att ni har rätt att få kostnaderna för hyrbilarna samt andra uppkomna merkostnader ersatta av säljaren.

Sammanfattning

Det föreligger ett fel i köprättslig mening, och den primära felpåföljden ni kan kräva är avhjälpande. Om säljaren fortsätter att hålla sig undan så blir hävning och skadestånd aktuellt. I och med att felen uppstod inom sex månader från avlämnandet är det säljaren som ska bevisa att felet inte förelåg vid avlämnandet. Eftersom du uppger att ni har mailat säljaren om felen så har ni även bevis på att det har gjorts i rätt tid.

Mitt råd till er är att ni vänder er till säljaren, förklarar det jag har skrivit ovan, och ger denne en sista chans att på frivillig basis träffa en överenskommelse. Om det inte skulle resultera i något gensvar rekommenderar jag er istället att ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo