Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?

2020-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej !Köpt bil hos bilhandlare 19/11:2020, dagen efter kontaktade jag företaget då värmen i bilen ej kom förrän efter ca 3 mil, då bara ljummen. Fick 1 mån TSG garanti så detta tycker dom att jag själv ska felsöka/åtgärda. Det sades också att kamremmen var bytt på bilen 6/11:2020 då jag frågade om detta eftersom det är dyrt& den skulle bytas vid 16000 mil men det står enbart olja+filter i s boken & fakturaspecifikation saknas upptäckte jag när jag gick igenom papperna som ej fanns i bilen vid provkörning. Jag litade på säljaren. Hur gör jag ? Jag vill reklamera/häva köpet om de ej löser detta samt om uppgiften om kamremmen ej stämmer. Tacksam för svar då jag kan komma att behöva juridisk hjälp i detta ärende.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Mitt korta svar är att utifrån omständigheterna som du angett i din fråga att det är möjligt att häva köpet, kräva prisavdrag eller avhjälpande av felet. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och redogöra för vad som gäller i ditt fall.

Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Vad gäller för fel i vara?
För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?
Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Sammanfattning och råd
Utifrån omständigheterna i frågan är min uppfattning att ni köpt en bil som inte stämmer överens med vad säljaren har utfäst – att bilens kamrem har bytts. Dessutom är det även fel på bilens A/C då den inte värmer förens man kört bilen mer än 3 mil, vilket är en funktion som ni med fog förutsätter ska fungera. Det finns två olika vägar att gå vid denna typ av fel på bilen, eftersom som ni nämnt har ni fått en TSG garanti, min uppfattning och tolkning av en TSG garanti är att denna garanti (trafiksäkerhetsgaranti) täcker alla fel som vid en besiktning skulle underkänna besiktningen. I detta fall är det min uppfattning att det inte föreligger något fel som skulle underkänna bilen vid en besiktning, eftersom vissa fel inte har någon betydelse i trafiksäkerhetshänseende som exempelvis A/C. Bortsett från den ställda garantin finns det alltid möjlighet att reklamera felen hos säljaren för att få dessa åtgärdade, förutsatt att det är brister som säljaren uttalat sig motsatsen om (bytet av kamrem) samt att bristerna med fog förutsätts fungera (A/C). Gällande kamrem är det i min mening ett fel som säljaren bör avhjälpa, genom att exempelvis utbyta denna utan kostnad, eftersom säljaren utfäst att kamremmen är bytt men det har inte visats i servicebok eller i fakturor. Gällande A/C enheten i bilen finns det inte möjlighet att provköra en bil 3 mil för att testa och se att denna fungerar korrekt, därmed anser jag att man som köpare med fog ska kunna förutsätta att A/C fungerar felfritt.

Mitt råd till er i första hand är att kontakta säljaren och reklamera felen som ni upptäckt och framställa era krav. Om ni inte skulle komma överens med säljaren är mitt råd till er i andra hand att kontakta ARN – Allmänna reklamationsnämnden för att få ett utlåtande i ärendet. Om någonting i frågan var otydligt eller om ni önskar att anlita en jurist för att ta ert ärende vidare kan ni kontakta mig på Arian.Shadmehr@lawline.se.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?