FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/04/2016

Bevittning av rättshandling

Hur ska en korrekt bevittning se ut? Behöver de som bevittnar ange sin adress och/eller personnummer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för att bevittna underskrifter beror till viss del på vilken typ av handling som undertecknas. Eftersom du inte anger i vilket sammanhang bevittnandet görs, så kommer jag först redogöra för vad som gäller i del fall då bevittning krävs enligt lag. Avslutningsvis beskriver jag hur bevittnandet i övriga fall kan se ut.

Bevittning enligt lag

Det är ett fåtal rättshandlingar som måste bevittnas enligt svensk lag. Ett vanligt exempel är testamente som enligt ärvdabalken 10:1 ska bevittnas av två vittnen. För att det ska vara giltigt ska testator skriva under eller vidkännas sin underskrift på testamente inför båda vittnen samtidigt. Det finns inte några särskilda formkrav, men enligt ärvdabalken 10:2 bör tiden, vittnens hemort och omständigheter som kan vara viktiga för testamentets giltighet antecknas. Testamenten innehåller ofta en formulering om att testator har varit vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet. Viktigt för giltighet är också att vittnet är över 15 år och har förmåga att förstå innebörden av bevittnandet. Vittnet får inte heller vara testators familj, nära släkting eller själv tilldelas något enligt testamentet, se ärvdabalken 10:4.

Exempel på andra rättshandlingar som måste bevittnas för att bli giltiga är köp eller gåva av fastighet för att lagfart ska godkännas, enligt jordabalken 20:7 och faderskapsbekräftelse enligt föräldrabalken 1:4. Vad som gäller för att bevittning ska vara korrekt i dessa fall stadgas i Lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (som du hittar här). Enligt denna lag finns inga formkrav, men den anger vilka som får bevittna en rättshandling. För att någon ska vara behörig att vittna krävs att denne är över 15 år, har förmåga att förstå innebörden av bevittnandet och inte själv berörs av rättshandlingen.

Allmänt om bevittning av underskrift

Om vittnen krävs enligt lag, blir rättshandlingar som regel inte giltiga om bevittning inte skett enligt ovan. I övrigt bevittnas underskrifter i bevissyfte för att underlätta i tvister som rör en handlings giltighet. Det finns inga krav på hur det ska formuleras, utan en enkel namnteckning är tillräcklig. Om det uppstår en tvist angående en handlings giltighet kan tydlighet och fler uppgifter om vittnen däremot bevittnandet ges större trovärdighet som bevis.

Sammanfattning

Det är ett fåtal typer av rättshandlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. I dessa fall finns bestämmelser om vem som får vara vittne och hur bevittnandet praktiskt går till. Vad som skrivs förutom vittnens egna namn är inte reglerat. För att underlätta i en tvist och öka bevisvärdet är det praktiskt att ange sådant som datum, ort, personnummer och adress. Det är också vanligt förekommande med en tydlig försäkran från vittnet om att den som företar rättshandlingen är vid sina sinnens fulla bruk.

Hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”