Bevisning och tolkning av muntliga avtal

2016-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA
Momsfråga vid arrende. Vi har en muntlig ÖK med kommunen att arrendera ett stall med tillhörande betesmark. När det slutliga avtalet skrivits har det tillkommit moms på den avtalade avgiften. Inte någon gång under förhandlingen (ca 6 månader) har det nämnts från kommunen att det TILLKOMMER moms utöver avtalad avgift. Har inte kommunen skyldighet att informera om detta i ett tidigare skede än när avtalet är klart för underskrift? Avtalet träder i kraft om ca tre veckor. Vi driver ingen näring och är inte heller momsredovisningsskyldiga. Kan vi kräva att vi bara ska betala den avtalade avgiften och att den i så fall inkluderar moms? Kan man som privatperson (fysisk) förvänta sig att alla summor i avtalet, muntligt som skriftligt, ska inkludera moms? Tacksam för svar
SVAR

Hej Åke,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Rättsutredning

Inom avtalsrätten gäller som du säkert är bekant med såväl muntliga som skriftliga avtal (se Axel Adlercreutz, Avtalsrätt I, 12 uppl., s. 49 ff). Muntliga avtal vållar dock ofta stora bevissvårigheter. För att ett muntligt avtal ska vara gällande krävs att det är möjligt att i efterhand bevisa att de båda parternas avsikter exakt överensstämde vid den påstådda tidpunkten för överenskommelsen. Om exempelvis en person i efterhand medger att han skulle köpa varor av en näringsidkare betyder detta inte nödvändigtvis att köparen godtar säljarens påstående om hur många varor som skulle köpas.

Det är dessutom ofta i praktiken svårt att dra gränsen mellan bindande muntliga avtal och oförbindande utfästelser som lämnas under avtalsförhandlingar. I viss mån är det otillåtet att agera oaktsamt och svikligt mot motparten under avtalsförhandlingar. Detta kallas för culpa in contrahendo. I svensk rätt är det dock mycket svårt att vinna framgång med en talan om skadestånd p.g.a. av att motparten agerat på ett visst sätt under avtalsförhandlingar.

När det gäller bevisbörda och beviskrav bör följande noteras. Det är den part som hävdar att ett avtal föreligger som har bevisbördan, d.v.s. är skyldig att bevisa att ett avtal verkligen finns. Det är även den som påstår att ett visst villkor eller annan uppgift (t.ex. pris, leveransinformation) i ett avtal finns som bär bevisbördan för att bevisa att så verkligen är fallet.

Beviskravet som uppställs när en part hävdar att ett avtal finns är styrkt. Det vill säga måste den part som påstår att ett avtal finns styrka det här påståendet. Det är ett högre beviskrav än sannolikt.

Slutligen bör noteras att en domstol i viss fall kan anse att an part är bunden av ett avtal även om parten inte uttryckligen har ingått avtalet. Det är kallas konkludent avtalsbildning. Det kan t.ex. röra sig om en person som kliver på en buss och därigenom anses ha förbundit sig att betala för en bussbiljett. Enligt grunderna för konkludent avtalsbildning är det även möjligt att med framgång anföra att en person genom sitt agerande anses ha godtagit en viss omständighet eller ett visst avtalsvillkor.

Bedömning

Såvitt jag uppfattar dig har kommunen muntligen angivit en viss arrendeavgift. Det har inte framgått någonting om att moms tillkommer. I det skriftliga avtalet anges dock att moms tillkommer. Du anser mot bakgrund av det som kommunen muntligen uppgett inte är skyldig att betala momsen.

För att vinna framgång med ditt påstående krävs att du kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts med innebörden att ett visst belopp skulle betalas och att inga ytterligare kostnader (t.ex. moms) skulle tillkomma. Det här är mycket svårt att bevisa. Kommunen kan anföra att de uttalanden som avgavs under förhandlingarna endast var avsiktsförklaringar och inte bindande anbud.

Det är vidare möjligt för kommunen att vidgå att moms inte nämndes under förhandlingar, men att kommunen inte heller lovade att moms inte skulle utgå.

Dessutom kan kommunen anföra att i och med att du valde att ingå ett skriftligt avtal med kommunen därigenom frånsa dig rätten att åberopa ett eventuellt tidigare muntligt avtal.

Du har även undrat över vilken skyldighet kommunen har att informera om momsen i ett tidigt skede. Svaret är att någon sådan skyldighet, tyvärr, inte föreligger. Slutligen saknar det i det här sammanhanget rättslig relevans i vilken mån privatpersoner kan förvänta sig att summor i avtalet ska inkludera moms.

Sammanfattningsvis är min bedömning att kommunen har avsevärt mycket mer rättsligt stöd för sin inställning än du har. Jag rekommenderar därför att du även betalar den moms som tillkom och inte bestrider kommunens fakturor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88262)