Önskan om kejsarsnitt och sen avnavling

FRÅGA
Hej,Min sambo vill genomgå kejsarsnitt pga av förlossningsrädsla. Sjukhuset beviljade på samma grund snitt för vårat första barn. Finns det någon som juridiskt kan hjälpa oss få det beviljat igen?Den andra frågan är om sen avnavling. Har vi rätt att kräva att de väntar längre än 3 minuter? Då det ger barnet mer blod och studier visar att det påverkat finmotoriken mm.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Juridiska aspekter

Relevanta bestämmelser för detta område finns i bl.a. Hälso- och sjukvårdslag samt Patientlag. I Patientlagens sjunde kapitel regleras Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Enligt 7 kap. 1 § Patientlagen ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som denne föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Sammantaget har modern ingen uttrycklig laglig rätt att kräva ett kejsarsnitt eller sen avnavling även om en önskan av dessa behandlingsalternativ får ligga till grund för ett beviljande, ett beslut som tas av sjukvården.

Socialstyrelsens vägledning avseende kejsarsnitt på moderns önskan

Socialstyrelsens rapport 2011:09 Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan ger en vägledning av hur denna förfrågan kommer att bedömas.

"När det inte finns medicinska skäl för att göra ett kejsarsnitt inne­bär detta oftast en högre risk för mor och barn på både kort och lång sikt än en vaginal förlossning. Därför är det viktigt att in­ ledningsvis ta en strukturerad och noggrann anamnes, där kvinnans skäl för att önska ett kejsarsnitt tydligt framgår. Det ska därefter värderas hur tungt vägande kvinnans skäl är. Vid svagt vägande skäl, exempelvis planeringsskäl, finns det ingen indikation för kejsarsnitt. Vidare görs en individuell bedömning. Om en patient som bedöms ha tillräckligt tungt vägande skäl har fått och förstått all information hon behöver samt har erbjudits och eventuellt genomgått stödsamtal och ändå står fast vid sin önskan om kejsarsnitt så är det motiverat att bifalla denna önskan. Kliniken bör också ha upprättat en plan för hur de olika kategorierna av kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinska skäl ska handläggas."

Hur denna bedömning går till i praktiken och vad som vidare kommer att beslutas i just ert fall, är dessvärre svårare att konsultera om. Det tidigare beviljandet bör beaktas inför det kommande beslutet eftersom det påvisar att det fanns godtagbara skäl för kejsarsnitt inför den första förlossningen.

Hoppas att detta gav en vägledning gällande dina frågor. Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94351)