Betalningsanmärkning vid misskött kredit - Vad gäller?

Misskött kreditkort - anmärkning. Hej, jag har fått en anmärkning i UC om misskött kreditkort. Enligt UC finns denna anmärkning kvar i 24 månader. Anmärkningen kommer inte från Kronofogden utan American Express. Kan jag göra något för att få anmärkningen att försvinna tidigare, eller få den borttagen? Vad är det för regler som gäller för ett företag som American Express när dem utfärdar en sådan anmärkning? Var finns sådana regler att läsa för mig, så jag kan säkerställa att processen har gått till på rätt sätt i mitt fall? Det finns omständigheter som gjort att denna betalning blivit försenad vilket jag förmedlat till kreditgivaren, och jag blev upplyst om att krediten riskeras att avslutas, men inte att jag skulle få en anmärkning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är kreditupplysningslagen (KuL).

I 1 § 1 st. KuL sägs att denna lag, dvs. kreditupplysningslagen, gäller kreditupplysningsverksamhet som innebär att någon, utom i enstaka fall, lämnar kreditupplysningar mot ersättning eller som ett led i näringsverksamhet samt annan kreditupplysningsverksamhet, om den är av större omfattning. UC som kreditupplysningsföretag träffas således av den nyss nämnda lagen varför det korta svaret på en av dina frågor lyder att tillämpliga regler i det här fallet står att finna i just kreditupplysningslagen.

När det sedan gäller själva betalningsanmärkningen kan följande anföras. Av huvudregeln i 7 § 1 st. KuL framgår att kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare inte får innehålla uppgifter om andra betalningsförsummelser än sådana som 1. har slagits fast genom en domstols eller en annan myndighets avgörande eller åtgärd, eller 2. har lett till ett inledandebeslut om skuldsanering eller F-skuldsanering eller till betalningsinställelse (min kursivering), konkursansökan eller ackord. Då informationen inte kommer från något domstolsavgörande eller är hämtad från ett utslag meddelat av Kronofogdemyndigheten kan det inträffade verka något egendomligt vid första anblick.

Men i den ovan nämnda lagparagrafens andra stycke återfinns ett undantag. Först uttalas förvisso att kreditupplysningar som avses i första stycket inte heller får innehålla uppgifter om kreditmissbruk varför UC faktiskt så här långt synes ha begått ett fel eftersom det endast är fråga om just en misskött kredit ifrån din sida. Emellertid stadgas också att när krediten har lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn, vilket är fallet med American Express filial i Sverige, och kredittagaren i avsevärd utsträckning överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten får kreditupplysningar om fysiska personer även innehålla uppgifter om kreditmissbruk. Såvitt jag kan bedöma torde detta vara förklaringen till att uppgifterna om dig och den uteblivna betalningen (betalningsinställelsen) finns registrerade hos UC. Men huruvida ditt agerande täcker rekvisiten i lagtexten, dvs. om det inträffade lett till att du i avsevärd utsträckning överskridit kreditgränsen eller allvarligt missbrukat krediten, är dock för mig ovisst, vilket du säkert förstår. Frågan går inte riktigt heller att besvara generellt och mig veterligen saknas vägledande domstolsavgöranden på det här området.

Gällande möjligheten att få betalningsanmärkningen borttagen kan sägas att utgångspunkten är att en uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen, 8 § 1 st. KuL. Allra senast ska det dock ske efter tre år. I andra stycket i samma lagrum anges nämligen att en uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgiften inte gäller skuldsanering eller F-skuldsanering (vilket inte är fallet här), gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. Det sistnämnda betyder tyvärr att även om du skulle reglera skulden inom kort kommer den aktuella uppgiften inte att gallras, dvs. tas bort direkt. Och i förevarande fall är det, såvitt jag förstår, en löptid på två år som gäller.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det finns vissa straff- och skadeståndsrättsliga bestämmelser i kreditupplysningslagen, men min uppfattning är att ingen av dessa kan åberopas i det här sammanhanget, jfr 19 och 21 §§ KuL. Sammanfattningsvis ligger frågan i händerna på UC och endast med hjälp av deras goda vilja kommer anmärkningen att kunna tas bort i förtid.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Betalningsanmärkning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo