Betald semester vid ny anställning hos samma arbetsgivare?

FRÅGA
Hej!Min kille har varit visstidsanställd hos sin arbetsgivare på timmar som motsvarar heltid under fyra år och fick i januari 2017 en tillsvidareanställning. Har han rätt till semester (betald) under det här året? Har han någon "intjänad semester" från föregående år (om han hade rätt till det som visstidsanställd)?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semester regleras i semesterlagen.

En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår och har rätt till betald semester i den utsträckning det intjänats (4 § semesterlagen). För att beräkna antalet betalda semesterdagar räknar man de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret och sedan räknar bort frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande. Detta divideras sedan med antalet dagar under intjänandeåret (365) och multipliceras sedan med 25. Om arbetstagaren har varit anställd under hela intjänandeåret och inte har någon frånvaro eller har frånvaro som är semesterlönegrundande, har den rätt till full betald semester (7 § semesterlagen)

Visstidsanställda har rätt till semesterledighet precis som tillsvidareanställda. Om anställningen är kortare än tre månader kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut under anställningstiden och i så fall utgår semesterersättning vid anställningens slut (5 § semesterlagen).

Om det innan en anställnings har upphört står klart att en ny anställning mellan parterna kommer att påbörjas i nära anslutning till den tidigare, ska anställningen i semesterhänseende räknas som en enda anställning. Man kan alltså begära att en intjänad semesterförmån ska överföras till en ny anställning och då måste anställningarna löpa i nära anslutning till varandra. Detta gäller under förutsättning att den intjänade semesterledigheten inte redan har lagts ut, semesterersättning inte redan har betalats ut, och arbetstagaren har förklarat att intjänade semesterförmåner ska överföras till den nya anställningen (6 § 2 stycket och 30b § semesterlagen).

Sammanfattningsvis om han rätt till betald semester under det här året beror på om han har någon intjänad semester kvar från föregående år när han var visstidsanställd och om dessa har överförts till den nya anställningen. Han ska alltså ha kvar betalda semesterdagar som han inte utnyttjat och inte heller fått utbetald semesterersättning för dessa när anställningen avslutades, samt begärt att dessa ska överföras till den nya anställningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?