Beslut i en samfällighetsförening

2019-04-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej är med i en samfällighetsförening. Nu är det några som vill utöka antalet p-platser. Varje husägare har tillgång till ett garage samt en icke uppmärkt p-plats. Jag är fullt nöjd med detta då jag endast har en bil. Problem uppstår när husägare har fler än 2 bilar, då används min p plats och jag har inte min plats tillgänglig för t.ex. mina gäster. Jag vill inte betala för en utökning av antalet P-platser. Kan styrelsen "köra över" de av oss som inte anser att vi vill betala för detta?.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga gäller mark som tillhör flera fastigheter gemensamt och därmed förvaltas gemensamt blir lagen om förvaltning av samfälligheter tillämplig.

Samfällighetsförening:

Förvaltning av samfällighet kan ske antingen genom delägarförvaltning eller som i ditt fall genom föreningsförvaltning. Vid föreningsförvaltning ska enligt 20 § både en styrelse utses och stadgar antas.

Vad gäller styrelsen har dem enligt 38 § rätt att fatta beslut rörande samfällighetens förvaltning med enkel majoritet, dvs. över hälften av närvarande röster. Alla styrelsens beslut ska enligt 35 § överensstämma med lag, stadgarna och föreningsstämmobeslut.

Föreningen ska i enlighet med 19 § tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Enskilda intressen ska dock i skälig omfattning beaktas. Avvägningen mellan gemensamma- och enskilda intressen har diskuterats i proposition 1973:160 s. 374. om hur pass stora olägenheter en enskild ska behöva tåla. Det som bland annat nämns är att desto större allmännytta beslutet har desto större olägenhet för den enskilde måste föreligga för att kunna få det upphävt.

Föreningsstämma:

En medlems möjlighet att tillvarata sin rätt i samfällighetsförvaltningen sker enligt 47 § vid föreningsstämman där medlemmarna har möjlighet att delta och vara med och rösta i de ärenden som angivits i kallelsen till stämman. Vid röstning är det enligt 49 § det alternativ som fått flest röster som gäller som beslut. I en samfällighets stadgar ska det enligt 28 § punkt 8 anges hur ofta ordinarie föreningsstämma ska äga rum.

I 47 § 3 st. föreskrivs att om minst en femtedel av alla röstberättigade hos styrelsen begär en extra föreningsstämma för att behandla ett visst ärende, exempelvis parkeringsplatser, ska styrelsen inom en vecka kalla till en extra föreningsstämma. Styrelsen måste enligt 35 § ta hänsyn till beslutet vid den extra föreningsstämman och kan därmed inte köra över medlemmarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2020-05-31 Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

Alla besvarade frågor (80615)