Beskattning vid avyttring av fastighet man erhållig genom arv

2016-04-27 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej, jag har ärvt en fastighet i sverige och undrar vad som händer skattemässigt vid försäljning?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras av Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

Huvudregeln vid försäljning av en fastighet är att eventuell vinst utgör en så kallad kapitalvinst, som ska tas upp inom inkomstslaget kapital och skattas för. Bestämmelser om detta finns i 41 kap 1 och 2 §§ samt 42 kap 1§ IL. När man beräknar hur stor kapitalvinsten vid en avyttring är ser man till 44 kap 13+14 §§ IL. Enligt dessa bestämmelser beräknas vinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, alltså värdet du säljer fastigheten för, och de omkostnadsbelopp du haft under tiden du ägt fastigheten. Omkostnadsbeloppet innefattar det belopp du betalade när du anskaffade dig fastigheten samt förbättringsutgifter. Vilka dessa är bestäms av 45 kap IL. Det är rörande omkostnadsbeloppet som din situation aktualiserar vissa specialbestämmelser.

Eftersom du erhållit fastigheten genom arv kommer du inte ha haft någon anskaffningsutgift, du har inte betalat något för fastigheten. I 44 kap 21§ IL stadgas den så kallade kontinuitetsprincipen som säger att du som förvärvare av en tillgång genom arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det som skiljer din situation åt är således att istället för att du vid kapitalvinstsberäkningen ska räkna med din anskaffningsutgift om 0 kronor, räknar med den anskaffningsutgift som överlåtaren hade när hen anskaffade fastigheten. Även det belopp som överlåtaren erlagt i förbättringsutgifter övertar du och får göra avdrag för. Vidare får du självklart göra avdrag för dina egna förbättringsutgifter i form av förbättrande reparationer och underhåll samt övriga förbättringsutgifter, se 45 kap 11 och 12 §§ IL.

För den kapitalvinst du gör vid avyttringen kommer du skatta 30% i statlig inkomstskatt, detta följer av 65 kap 7§.

Hoppas detta gett dig svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (45)
2021-02-28 Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet
2021-01-18 Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring
2021-01-18 Kapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring
2020-11-07 Vad blir mitt inköpspris om jag har ärvt en fastighet?

Alla besvarade frågor (89988)