Beskattning: om jag säljer min andel av bostaden - behöver jag ta upp det i deklarationen?

FRÅGA
Måste jag redovisa i deklarationen att jag blivit utköpt ur ett radhus när min exfru och jag separerade?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om radhuset är ett småhus eller en bostadsrätt; det kan ha viss betydelse för om du ska beskattas eller inte. Det framgår inte heller om bostaden har använts för privat boende eller om hälften eller mer av utrymmet har hyrts ut till annan person eller använts i näringsverksamhet.

I mitt svar utgår jag från att ni gemensamt har använt bostaden för ert eget privata boende. Din fråga om deklaration och beskattning regleras i inkomstskattelagen (IL).

Vad ska tas med i deklarationen?

Den som äger en kapitaltillgång ska ta upp kapitalvinster och kapitalförluster i sin inkomstdeklaration (41 kap. 1 § och 8 § samt 42 kap. 1 § IL).

Tidpunkten för beskattning inträder, eller avdrag för förlust, när tillgången (småhuset/bostadsrätten) avyttras (44 kap. 26 § IL). För att en förlust ska få dras av krävs att den är definitiv och verklig (44 kap. 23 och 26 §§ IL). Med avyttring av tillgångar (småhus/bostadsrätt) avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Beräkningen av vinsten och/eller förlusten

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten räknas fram genom att från ersättningen vid försäljningen dra av ditt omkostnadsbelopp samt de utgifter du haft för avyttringen. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

En kapitalvinst ska beskattas i inkomstslaget kapital. En kapitalförlust är avdragsgill.

En första förutsättning för att bli beskattad är således att du är en ensam ägare eller om ni tillsammans äger småhuset eller bostadsrätten. Jag förutsätter att denna förutsättning är uppfylld. Det innebär att när du säljer din andel av bostaden ska du deklarera avyttringen.

Nästa fråga att pröva är om avyttringen ska tas upp till beskattning eller inte. Det beror på om avyttringen kan ses som en gåva. Denna fråga har bestämts av praxis. Här skiljer man mellan om det är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt.

Småhus

För småhus gäller att det vid överlåtelse för ett pris understigande marknadsvärdet har transaktionens karaktär i praxis bestämts enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde. En sådan överlåtelse anses i sin helhet ha skett genom gåva och medför ingen vinstberäkning (RÅ 2004 ref. 27).

Bostadsrätt

För en bostadsrätt, liksom för annan lös egendom, gäller den s.k. delningsprincipen. Om en bostadsrätt har avyttrats till ett pris som understiger marknadsvärdet och gåvoavsikt föreligger mellan parterna, är mellanskillnaden gåva. Så stor del av bostadsrätten anses såld som ersättningen utgör av marknadsvärdet på hela bostadsrätten (RÅ 2009 not. 48).

Sammanfattning

Om du ägt hela eller del av bostaden är du skattskyldig för den kapitalvinst som uppkommer. Om du däremot gjort en förlust får du dra av den under förutsättning att den är verklig (gåva innebär till exempel att en förlust inte får dras av då förlusten i sådant fall inte är verklig).

Av din fråga framgår inte om du avyttrade din andel för ett pris som är marknadsmässigt. Det framgår inte heller om radhuset var är ett småhus (fastighet) eller om det är en bostadsrätt. Det går därför inte att i detalj att besvara din fråga.

Om du skulle ha fler funderingar kan du ringa direkt till Lawline. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen tillbaka!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll