Beskattning av vinst vid försäljning av svenska aktier av en person bosatt i Filippinerna

FRÅGA
Hej! Fredrik Mattsson Tack för ditt snabba svar. tyvärr så är TrosaFyren 556627-6647 ett Fastighetsbolag,när vi skälva drev restaurangen 1996-2008 använde vi vårat driftbolag MCT Intl. AB 556374-3573 som har varit vilande sedan vi emigrerade 2009,där fins inga direkta tillgångar,vi har aktieutdelningar som vi kan göra på TrosaFyren,vilken skatt gäller för oss då?
SVAR

Hej,

Tack för dina frågor. Det är roligt att höra att du är nöjd med mitt förra svar. Jag är även tacksam för den kompletterande informationen.

Rättsutredning

Som jag nämnde i mitt tidigare svar är du möjligtvis skyldig att betala svensk skatt om det aktuella bolaget egendomsinnehav huvudsakligen utgörs av fastigheter. I den kompletterande informationen du har delgivit mig synes det som att du menar på att TrosaFyren tillgångar huvudsakligen utgörs av fastigheter. Om detta är fallet gäller följande.

Du är s.k. begränsat skattskyldig i Sverige enligt den bedömning jag gjorde i mitt tidigare svar. Det framgår i 3 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen (IL) att en person som har bott i Sverige under de senaste tio åren är skattskyldig för kapitalvinster vid försäljning av sådana delägarrätter som räknas upp i lagrummets andra stycke. I det andra stycket nämns bl.a. aktier i svenska aktiebolag med vissa undantag som inte är aktuella i sammanhanget.

Vidare framgår i art. 22 i skatteavtalet mellan Sverige och Filippinerna (se här) att dubbelbeskattning, d.v.s. att samma inkomst beskattas i både Sverige och Filippinerna, ska undvikas genom att den skatt som betalas i Sverige avräknas på fillipinsk skatt.

Bedömning

Eftersom du har varit bosatt i Sverige under under en period under de senaste tio åren är 3 kap. 19 § IL tillämplig. Sålunda är du skyldig att betala skatt i Sverige på den vinst som du gör vid försäljning av de svenska aktierna.

Den skatt du ska betala i Sverige kan du dock avräkna på den skatt du ska betala i Filippinerna. För närmare information om hur du ska göra för att undvika att bli beskattad i båda länderna för samma inkomst rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket och/eller dess fillipinska motsvarighet.

Vänligen,

Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare

fredrik.mattsson@lawline.se

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll