Beskattning av truster

FRÅGA
Jag har fått ett arv från Kalifornien USA. Arvet ligger i en trust i form av kontanter samt tillgångar som skall säljas av och detta hanteras av en trustee. Jag är Svensk medborgare och har aldrig varit bosatt i USA eller fått någon lön eller ersättning för nerlagt arbete eller tjänster. Endast besökt USA som turist. Arvsskatten är avskaffad i Sverige , men kommer jag att behöva skatta något i USA?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svenska skatteregler finns främst i inkomstskattelagen (IL). Vad gäller amerikansk skattelagstiftning har jag tyvärr inte den kompetens som behövs för att kunna ge ett svar. Därmed kommer jag att redogöra för de regler som gäller i Sverige men för vidare information om reglerna i USA rekommenderar jag att du kontaktar en amerikansk jurist.

I Sverige bestäms skattskyldigheten av en fysisk person utifrån tre grunder - bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige. Således en person som antigen är bosatt i, stadigvarande vistas i eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig, 3:3 IL. En person som däremot inte uppfyller någon av dessa grunder är begränsat skattskyldig, 3:17 IL. Obegränsad skattskyldighet innebär beskattning av personens alla inkomster, oavsett om det härrör från Sverige eller utomlands, 3:8 IL. Å andra sidan beskattas begränsat skattskyldiga endast för inkomster som har särskild anknytning till Sverige, 3:18 IL.

Eftersom jag antar att du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här. Därmed är du skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster i enlighet med svensk lag.

Det stämmer att arvskatten i Sverige är avskaffad, mottagande av arv är därför skattefritt i Sverige, 8:2 IL. Huruvida en trust är ett sådant arv som avses i IL är däremot en annan fråga eftersom det inte finns någon motsvarighet till trust i Sverige. I vissa fall kan en trust anses motsvara en svensk stiftelse, nämligen när trusten uppfyller vissa grundläggande krav som gäller svenska stiftelser. De viktiga kraven är att trustförordnandet skall vara oåterkalleligt och trustegendomen skall ha avskilts från stiftarens övriga förmögenhet.

Utbetalning från en svensk familjestiftelse beskattas som periodisk understöd i inkomst av tjänst, 10:6 IL. Skatteverkets uppfattning är att utbetalning från en familjetrust skall beskattas på samma sätt som utbetalning från en svensk familjestiftelse. Således i den mån trusten ses som en svensk stiftelse sker beskattning enligt denna regel.

För att kunna få tydligare besked om trusten i ditt fall kommer att anses motsvara en svensk stiftelse rekommenderar jag att du tar kontakt med Skatteverket. Som nämnt ovan bör du även kolla med en amerikansk jurist om hur reglerna ser ut i USA.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?