Beskattning av pension vid flytt utomlands

FRÅGA
Hej, En fråga om beskattning av svensk pension. Ja har allmän pension, premiepension och tjänstepension från privat tjänst från Sverige. Min man har allmän pension, premiepension och tjänstepension från offentlig tjänst från Sverige. Vi har flyttat ut från Sverige tillbaka Tyskland och är tysk medborgare. Hur fungerar det med beskattningen, betalar vi skatt på pensionen i Tyskland eller Sverige? Tack för svaret!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur det kommer bli med beskattningen av din och din mans pension då ni flyttat från Sverige till Tyskland. Frågan är således om ni kommer betala skatt på pensionen i Sverige eller i Tyskland. Förutsättningarna för din fråga förstår jag som att du får pension i form av allmän pension (där premiepension ingår) och tjänstepension, detsamma gäller för din man men hans pension kommer från offentlig tjänst. Vidare är ni dessutom tyska medborgare.

Det korta svaret på din fråga är att åtminstone din pension förmodligen kommer att beskattas i Tyskland. Din mans pension är det svårare för mig att säga någonting säkert om då det beror på omständigheter som jag inte har tillgång till utifrån det du skrev i din fråga. I det följande kommer jag emellertid att gå igenom de mest relevanta reglerna på ett sätt så att du/ni förhoppningsvis själva kan komma till en slutsats.

De regler om beskattning som är relevanta för din fråga är ett relativt omfattande och snårigt regelkomplex som bl.a. består av inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL), lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. Därutöver gäller även själva dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland (hädanefter förkortat "avtalet"). För att göra det hela så enkelt som möjligt att förstå går jag i det följande inte igenom alla dessa lagar och dess hänvisningar mellan varandra, istället förklarar jag enbart de mest relevanta delarna för din fråga.

Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länder

För att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sin interna skatterätt. Den svenska interna skatterätten säger att Sverige behåller beskattningsrätten över personer som flyttar härifrån. Detta gäller under de fem första åren från det att personen flyttat, förutsatt att denne inte bevisar att den inte längre har någon väsentlig anknytning till Sverige. För att sådan väsentlig anknytning inte längre ska anses finnas krävs i stort sett att man "klipper alla band" till Sverige. (3 kap. 7 § IL)

Då ni har flyttat till Tyskland och även är medborgare där, kommer även Tyskland vilja beskatta eran inkomst (pension). För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av inkomsten, det vill säga att både Sverige och Tyskland beskattar den, har länder upprättat ett så kallat skatteavtal. Det innebär att länderna i förväg har kommit överens om vilket av dem som ska få beskatta vilken typ inkomst när en person har anknytning till båda länderna.

Du kan läsa mer om skatteavtal på skatteverkets hemsida här.

Bestämmande av hemviststat

Vid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta personen i fråga använder man begreppet hemviststat.

Hemviststaten är den stat där du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande; om du har en sådan bostad i båda staterna, anses du ha hemvist i den stat med vilken dina personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om ni har en bostad i Tyskland och ingen bostad i Sverige, så kommer eran hemviststat att vara Tyskland. Har ni emellertid en bostad i båda länderna anses hemviststaten vara den stat där ni har erat centrum för era levnadsintressen. (4 art. 2 p. a avtalet)

Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat ni har erat centrum för era levnadsintressen eller om ni inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till erat förfogande, anses ni ha hemvist i den stat där ni stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var ni spenderar mest tid. (4 art. 2 p. b avtalet)

Om det inte heller går att bestämma i vilket land ni stadigvarande vistas i, eller om ni inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses ni ha hemvist i den stat där ni är medborgare. I din fråga skrev du att ni var tyska medborgare, så om det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån de punkter jag gått igenom kommer ni att anses ha eran hemviststat i Tyskland – förutsatt att ni inte har dubbelt medborgarskap och även är medborgare i Sverige. (4 art. 2 p. c avtalet)

Skulle så vara fallet, det vill säga att ni är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma eran hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land ni ska beskattas. (4 art. 2 p. d avtalet)

Eftersom jag inte har tillgång till all relevant information angående erat förhållande kan jag tyvärr inte med 100 % tillförlitlighet säga något om vilket land som är er hemviststat, men jag skulle tro att det förmodligen är Tyskland.

Vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten

När det är bestämt vilket land som är hemviststat går det utifrån avtalet även att avgöra vilket land som pensionen kommer att beskattas i. Pension, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär, beskattas nämligen endast i denna stat. Det innebär att pensionen du får från Sverige kommer att beskattas i hemviststaten – det vill säga troligtvis i Tyskland. (18 art. 1 p. avtalet)

Beskattning av pension från offentlig tjänst

Angående din mans pension och beskattningen av den gäller däremot att den endast beskattas av den stat som betalar ut den – det vill säga Sverige. (19 art. 2 p. första meningen avtalet)

Från denna regel finns dock ett undantag enligt vilket pension endast beskattas i den andra avtalsslutande staten (det vill säga Tyskland) om personen i fråga (det vill säga din man) har hemvist i denna stat och är medborgare där och inte är medborgare i den förstnämnda staten. Det innebär att om din man har sin hemvist i Tyskland, har ett tyskt medborgarskap och inte har ett svenskt medborgarskap, så kommer han att likt dig endast beskattas i Tyskland. (19 art. 2 p. andra meningen avtalet)

Det jag nu har gått igenom om pension från offentlig tjänst gäller emellertid inte på pension som betalas ut på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av staten eller en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter. I sådana fall tillämpas de vanliga reglerna, det vill säga de som gäller för dig, vilket var det jag gick igenom under rubriken "vanlig pension beskattas enbart i hemviststaten". (19 art. 3 p. avtalet)

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?