Berätta om allmänfarlig sjukdom (Hepatit C)

FRÅGA
Jag började dejta en kille! Efter 1 månad berättar han att han har Hepatitc och haft det ett bra tag. Vi hade då haft väldigt mycke sex oskyddat. Detta ligger väl under smittskyddslagen? Han ska väl berätta sånt innan? Jag vet ej ännu om jag är smittad ej vågat testa ännu men ska göra detta!! Fått höra att han fortfarande ligger runt utan upplysa om att han är positiv ! Så undrar är detta straffbart! Om det visar sig att jag är smittad kan jag anmäla han då? Vad är det för straff på sånt här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till både smittskyddslagen (SmittskL) och brottsbalken (BrB). I inledningen kommer jag gå igenom smittskyddslagen för att sedan se till vilket brott personen skulle kunna dömas för. Till sist kommer jag även snabbt gå in på hur man gör en uppsåtsbedömning

Hepatit C

Du har helt rätt i att Hepatit C omfattas utav SmittskL och är anmälningspliktig, smittspårningspliktig samt allmänfarlig. Hepatit C anses dock inte vara samhällsfarlig. Detta kan du läsa mer om på Folkhälsomyndighetens hemsida som är den myndighet som ansvarar för smittskyddet.

Samtliga svenska medborgare har en skyldighet till att smittsamma sjukdomar inte sprids vidare (2 kap. 1 § SmittskL). Om man vet om att man bär på en allmänfarlig sjukdom (som Hepatit C är) är man skyldig att lämna information med människor som man kan förväntas komma i kontakt med (2 kap. 2 § SmittskL).

Vad kan personen dömas för?

Det är straffbart att inte följa smittskyddslagen. Den som tillfogar annan sjukdom kan dömas för misshandel. Misshandelsbestämmelsen är alltså inte enbart begränsad till fysiska skador som slag och dylikt, utan omfattar även överförande av sjukdomar (3 kap. 5 § BrB). Om det visar sig att du inte blivit smittad kan han fortfarande dömas för försök till misshandel. För att dömas till misshandel och försök till misshandel krävs dock uppsåt. Om han endast varit oaktsam kan han inte dömas för misshandel, utan i så fall aktualiseras endast brotten vållande till kroppsskada eller sjukdom & framkallande av fara för annan (3 kap. 8–9 §§ BrB). Ett liknande fall har avgjorts utav Högsta domstolen (HD) i NJA 2014 s. 176 där man ansåg att gärningsmannen inte kunde dömas till försök till misshandel då han inte hade agerat med uppsåt utan endast oaktsamt. Han dömdes därför till framkallande av fara för annan.

Om personen går under någon behandling eller liknande som gör att du aldrig egentligen varit utsatt för någon smittorisk kan personen inte dömas för framkallande av fara för annan eftersom någon fara aldrig förelåg. Detta har också tydliggjorts utav HD i en dom från 2018, nämligen NJA 2018 s. 369.

Vad är straffet?

Misshandel av normalgraden döms till minst 14 dagars fängelse och högst 2 års fängelse (3 kap. 5 § BrB). För vållande till kroppsskada eller sjukdom döms man till böter eller fängelse i högst 6 månader samt för framkallande av fara för annan döms man till böter eller fängelse i högst 2 år (3 kap. 8-9 §§ BrB). Straffskalorna för försök motsvarar de för fullbordat brott (23 kap. 1 § 2 st. BrB).

Hur gör man uppsåtsbedömningen?

Som jag nämnde krävs det för att dömas till misshandel eller försök till misshandel att gärningsmannen har handlat uppsåtligt. Det innebär att han åtminstone ska ha förhållit sig likgiltig till huruvida du skulle bli smittad eller inte. Enkelt uttryckt kan man säga att om han visste att du skulle bli smittad, hade han ändå haft det oskyddade sexet? Om svaret är nej på den frågan kan han endast dömas för oaktsamhetsbrotten (dvs. framkallande av fara för annan eller vållande till kroppsskada eller sjukdom. Om svaret däremot är ja kan han dömas för misshandel eller försök till misshandel.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att hela situationen löser sig på bästa sätt för dig samt att, om du är intresserad av att fördjupa dig mer, kan läsa rättsfallen som jag nämnde här ovan.

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?