Beräkning av semesterlön

FRÅGA
Hej! På min lönespecifikation har det stått att jag hade 11 betalda semesterdagar att ta ut. Jag gjorde detta och det registrerades vad det verkar som är 11 timmar på lönespecifikationen. Undrar då om jag har rätt att begära fullskaliga 11 dagar semesterlön om det stått på min lönespecifikation att jag ska få 11 dagar motsvarande 1064 per dag. Jobbar som timanställd på restaurang.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag redogör i mitt svar för rättsläget något mer utförligt än vad som möjligen är nödvändigt, så att du själv kan se huruvida allt har gått rätt till.

Din fråga regleras av semesterlagen — SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).

Var och en, vare sig den är fast anställd eller timanställd, har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april–31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret. Året innan benämns intjänandeår (3–4 § SemL).

Utöver rätt till semesterdagar, har man rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man (1) tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (har man arbetat hela året alltså 365), (2) subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in), (3) dividerar denna siffra med årets antal dagar, och (4) multiplicerar det hela med 25.

Har man arbetat heltid och inte missat någon dag blir beräkningen således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. De 11 dagar du talar om är säkert ett korrekt antal dagar, men det får du beräkna.

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89).

Nu till det som du egentligen frågade om, nämligen beräkningen av semesterlönen. Semesterlönens storlek per dag beräknas för dig som är timanställd enligt den så kallade procentregeln (16 § SemL). Enligt procentregeln är semesterlönen 12 % av din totalt intjänade lön under intjänandeåret (16 b § SemL).

Skulle din arbetsgivare ha brutit mot semesterbestämmelserna ovan, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). Dessa skadestånd är ofta relativt generösa. I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag. Om situationen är sådan att din arbetsgivare gett dig för lite semesterlön genom att beräkna denna till motsvarande elva timmars arbete istället för 12% av din totalt intjänade lön lär ett skadestånd vara minst lika stort större.

Jag hoppas att mitt svar varit till nytta för att du själv ska kunna avgöra huruvida allt gått rätt till!

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (283)
2020-02-11 Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?
2020-01-29 Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?
2019-12-27 Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?
2019-12-19 När har arbetstagare rätt till semestersättning?

Alla besvarade frågor (77252)