Beräkning av anställningstid

2020-04-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Kan jag få hjälp att översätta denna text så man förstår denna."Avtalet hänvisar vidare till 3 § anställningsskyddslagen vad gäller beräkningen av anställningstiden. Det betyder att anställningstid hos annat företag får räknas under förutsättning att företagen vid tidpunkten för byte av anställning ingick i samma koncern. Vid en övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen får även tiden hos det överlåtande företaget räknas med. Det fordras inte enligt lagen att anställningen ska vara sammanhängande för att få räknas. Något sådant krav gäller inte heller enligt 3 § LAS för de situationer som där behandlas. Inte heller fordras att anställningarna ska ha avsett samma yrke eller samma arbetsställe".
SVAR


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 3 § Lag om anställningsskydd (LAS), bestämmelsen som avtalet hänvisar till, framgår just att:

"Vid tillämpning av 5 a, 11, 15, 22, 25, 26, 39 §§ gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

1.En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern.

2.En arbetstagare som byter anställning i samband med ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.

3.Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1-2, får arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna."


Denna bestämmelse handlar om beräkningen av en arbetstagares anställningstid, alltså den sammantagna tiden arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren, vid tillämpning av de angivna bestämmelserna. Tiden som arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren har betydelse, bland annat, vid fastställandet av en turordning för det fall en uppsägningssituation på grund av arbetsbrist inträffar, där huvudregeln då är att de med kortast anställningstid sägs upp först.

Bestämmelserna om beräkningen av anställningstid i 3 § LAS innebär att om du som arbetstagare byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare, och arbetsgivarna ingår i samma koncern vid tidpunkten då övergången sker, får även din anställningstid hos den förra arbetsgivaren räknas med vid beräkningen av din totala anställningstid hos den senare arbetsgivaren. Likaså om du som arbetstagare bytt anställning i samband med att företaget, verksamheten eller en del av verksamheten övergår från en arbetsgivare till en annan (genom en övergång som omfattas av 6 b § LAS), får anställningstiden hos den förra arbetsgivaren räknas in i beräkningen av anställningstiden hos den senare arbetsgivaren. Vid beräkningen av anställningstid har du rätt att tillgodoräkna dig den sammanlagda tiden som du varit anställd hos arbetsgivaren. Det krävs inte att anställningen ska ha varit sammanhängande, det spelar alltså ingen roll om du som arbetstagare har arbetat hos en arbetsgivare under två olika anställningsperioder med uppehåll däremellan, exempelvis. Med sammanlagd anställningstid avses alltså samtliga perioder som du varit anställd hos arbetsgivaren. Det krävs inte att anställningarna ska ha avsett samma yrke eller arbetsställe.

Hoppas att detta svar kan ge lite klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om svaret är otydligt eller om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?