FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/11/2016

Belastningsregistret och misstankeregistret

Hej!

För ca 5 år sen så fick jag reda på att en person anmälde mig på falska grunder för "försök till misshandel", men jag blev aldrig kallad till något förhör av Polisen.

Kan det ändå finnas något som belastar mig i misstankeregistret/belastningsregistret?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret

Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistret vilken regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister. I belastningsregistret framkommer information om den som ålagts påföljder för ett brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse, 3 §. När åklagaren beslutar om ett strafföreläggande innebär det att åklagaren i vissa fall av lindrigare brott väljer att inte väcka åtal, dock under förutsättning att den misstänkte skriver under att denne erkänner sig skyldig till brottet. En åtalsunderlåtelse innebär att åklagare avstår från att väcka åtal då denne inte finner att det finns skäl för detta. Det blir inte heller något straff men den som varit misstänkt skall underrättas om åtalsunderlåtelsen.

Har du alltså inte hört från polis eller åklagare så finns du med största sannolikhet inte med i brottsregistret. Det kan vara bra att veta att det föreligger en rätt för den enskilde att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret som rör den enskilde, 9 §. Under vissa förutsättningar kan även uppgifterna i belastningsregistret gallras, 16 §.

Misstankeregistret

Även misstankeregistret ansvarar Polismyndigheten för och i denna uppförs de som är skäligen misstänka för ett brott. Reglerna kring detta finner du i Lag (1998:621) om misstankeregister. Med skälig misstanke innebär att det skall finnas konkreta omständigheter av en viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Vid skälig misstanke om brott har i regel en förundersökning påbörjats och förundersökningsledaren är skyldig att upplysa den som är skäligen misstänkt för ett brott. Har du således inte erhållit någon sådan underrättelse bör du inte heller finnas med i misstankeregistret.

Även när det gäller misstankeregistret föreligger en rätt för den enskilde att begära ut under de förutsättningar som föreskrivs i 8 §.

Skulle du ha några vidare funderingar eller om svaret är oklart på något sätt är du välkommen att kontakta mig på kristina.svensson@gmail.com

Vänligen

Kristina SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo