Behöver man betala hyra om man säger upp hyresavtal innan tillträde?

Jag har sagt upp ett hyresavtal (i rekommenderat brev) före det börjar gälla. Ska jag ändå behöva betala hyra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har någon uppsägningstid på hyresavtalet trots att det inte börjat gälla ännu. Svaret hittar vi i 12 kap. jordabalken (JB) och lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).


Tillämplig lag

Jag känner inte till dina omständigheter och kan inte bedöma huruvida 12 kap. JB eller privatuthyrningslagen är tillämplig. 12 kap. JB är tillämplig på avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (12 kap. 1 § JB). Privatuthyrningslagen gäller på hyresavtal som avses i 12 kap. JB men bara om någon utanför näringsverksamhet upplåter bostadslägenhet för annat än fritidsändamål och inte heller på upplåtelse av en hyresrätt i andra hand (1 § privatuthyrningslagen). Nedan kommer jag redogöra för vilken uppsägningstid som gäller beroende på vilken lag som är tillämplig.


Dispositiva lagar

Både 12 kap. JB och privatuthyrningslagen är som huvudregel tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att man får avtala om bättre villkor för hyresgästen än lagen men inte sämre. Eftersom att du inte skriver något om det antar jag att detta är ett hyresavtal på obestämd tid och att ni inte avtalat om någon annan uppsägningstid.


Uppsägningstid enligt 12 kap. JB

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § 1 punkten JB). Gäller hyresavtalet en lokal upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader (12 kap. 4 § 2 punkten JB). Du är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden.


Uppsägningstid enligt privatuthyrningslagen

Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att sluta gälla och hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månas från uppsägningen (3 § privatuthyrningslagen).


Sammanfattning

Beroende på vilken lag som är tillämplig och huruvida hyresavtalet gäller en bostadslägenhet eller lokal har du en, tre eller nio månaders uppsägningstid. Detta förutsatt att ni inte avtalat om något annat. Oavsett hur lång din uppsägningstid är ska du betala hyran under hela uppsägningstiden.

Hoppas du fick svar på fick fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning