Behöver man anlita jurist för att söka sjukersättning?

2019-02-22 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har en vän som är 62 år och arbetslös, med nedsatt syn (glaukom), han vill försöka få sjukpension. Då han talar dålig svenska har han bett mig om hjälp. Hur skall han utforma ansökan på bästa sätt? Hur skall han få bästa möjliga intyg av sin ögonläkare? Behöver han juristhjälp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga när du skriver sjukpension är mitt antagande att du åsyftar det som tidigare benämndes förtidspension. Förtidspension benämns numera sjukersättning, varför det är det begrepp jag kommer att använda i framställningen nedan.

Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Rätt till sjukersättning kan finnas om man är mellan 19 och 64 år, man troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.

Försäkringskassan har en serviceskyldighet och ska besvara frågor

Ett första steg för att få veta exakt vad Försäkringskassan vill ha i ansökan är att ringa eller besöka myndigheten för att be dem förklara vad som behövs för att ansöka om sjukersättning. Försäkringskassan är en myndighet som har en serviceskyldighet och ska hjälpa den sökande genom att besvara frågor om vilka handlingar som behöver skickas in och hur man ska gå tillväga i övrigt. Som jag förstår det talar din vän dålig svenska. Om hans svenska är så dålig att han och myndigheten inte kan förstå varandra, kan det krävas att Försäkringskassan anlitar en tolk. Tolk är dock ingen uteslutande rättighet, utan en bedömning som får göras av Försäkringskassan.

Ett alternativ, då jag förstår att din vän har stöd av dig, är att ni besöker eller ringer Försäkringskassan gemensamt och att du hjälper honom med kontakten för att han ska göra sig förstådd.

Läkarutlåtandet om hälsotillstånd är centralt

Ett tydligt och utförligt läkarutlåtande om din väns hälsotillstånd är centralt. Det ställs höga krav på den medicinska informationen för att han ska ha möjlighet att beviljas sjukersättning. I läkarutlåtandet behöver det framgå information om din väns diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, den s.k. DFA-kedjan.

DFA-kedjan består av diagnosen (den eller de diagnoser som orsakar nedsättning av funktion), funktionsnedsättningen (vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen och vilka observationer som gjorts) och aktivitetsbegränsningen (diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser). Det ska av läkarutlåtandet tydligt framgå (1) vad som är patientens egna beskrivning och (2) vad som är behandlande läkares iakttagelse och bedömning. Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så Försäkringskassan förstår att den är en följd av den angivna diagnosen, observationer vid undersökningen och beskriven funktionsnedsättning. Kedjan ska hänga ihop och orsakssambandet ska vara rimligt.

Handlingsplan

Min rekommendation, för det fall att du och/eller din vän inte förstår hur ansökan ska fyllas i är att ni kontaktar Försäkringskassan enligt ovan. Försäkringskassan är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att Försäkringskassan ska besvara frågor och hjälpa din vän med information om hur ansökan fylls i. Det finns färdiga blanketter hos Försäkringskassan för ansökan varför det som i princip krävs är att ansökan fylls i enligt dess instruktioner.

Din vän måste ordna ett läkarutlåtande enligt beskrivet ovan. Om din vän har diagnostiserad glaukom torde han redan ha en behandlande läkare. Om så inte är fallet bör han söka till en läkare som har kännedom om sjukdomen. I framställningen ovan har jag förklarat vad ett läkarutlåtande ska innehålla, det är därför viktigt att han informerar läkaren om att läkarutlåtandet ska användas för att söka sjukersättning. Som jag tidigare förklarat är det viktigt att DFA-kedjan framgår. Min rekommendation är därför att ni läser igenom läkarintyget noggrant efter att det utfärdats.

Om det finns äldre läkarintyg, intyg från andra läkare eller arbetsterapeut och andra utredningar som beskriver din väns sjukdomstillstånd och konsekvenserna av den kan han skicka med även dessa med ansökan. Din vän bör även ha genomgått arbetsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Om det finns sådant intyg bör även det bifogas med ansökan.

I regel anlitar man en jurist först om man får avslag på ansökan om t.ex. sjukersättning. Min rekommendation är därför att ni använder er av den föreslagna handlingsplanen enligt ovan. Skulle din vän däremot få avslag föreslår jag att ni kontaktar mig för att anlita en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då företräda din vän och överklaga beslutet. Om det blir aktuellt och ni är intresserade är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?