FrågaAVTALSRÄTTGåva16/12/2019

Behöver ett gåvobrev registreras hos någon myndighet?

Hej!

När man upprättat gåvobrevet(förskott på arv), ska det då registreras på inskrivningsmyndighet.

Eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Din fråga väcker ytterligare en frågeställning: Vem är mottagare av förskottet på arvet som det aktuella gåvobrevet avser? Detta får nämligen betydelse för svaret på ditt inskickade ärende.

Allmänt

I lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen, GåvoL) finns de grundläggande bestämmelserna avseende just din fråga. Ett löfte om gåva beträffande pengar eller annan lös egendom är inte bindande för givaren, utan gåvan fullbordas först när den ifrågavarande egendomen kommit i gåvotagarens besittning (1 § GåvoL). För fastigheter och bostadsrätter gäller dock till viss del andra regler för gåvomomentets giltighet. Mot bakgrund av det nyss sagda innebär detta således att du behöver överföra pengarna till den tilltänkta mottagaren för att gåvan ska anses fullbordad. Notera också att det i ett gåvobrev är fullt möjligt att reglera gåvans (arvets) beskaffenhet, exempelvis genom att göra denna till mottagarens enskilda egendom.

Din fråga

Med undantag för en situation, vilken följer enligt nedan, finns det egentligen inga krav på att gåvobrev av den här typen (avseende monetära medel, alltså pengar) behöver bevittnas och/eller registreras hos en myndighet. Men ett gåvobrev bör dock alltid förvaras på ett någorlunda säkert ställe.

Undantaget: I äktenskapsbalken (ÄktB) finns vissa särregler i fråga om gåva som ges mellan makar. Om gåvobrevet är upprättat till förmån för din make/maka ska det registreras hos Skatteverket (8 kap. 1 § 2 st. ÄktB). Genom registreringen får gåvan även skydd mot dina borgenärer (fordringsägare), vilket eliminerar risken för att pengarna skulle bli föremål för en eventuell framtida utmätning.

Viktig notis: Gällande anspråk från borgenärer i övriga fall (alltså vid gåva utom äktenskap) fordras att förskottet på arvet har traderats (överförts) för att omöjliggöra åtkomst för dina fordringsägare (1 § 2 st. GåvoL).

Sammanfattning

Det gåvobrev som du planerar att upprätta behöver varken bevittnas eller registreras förutsatt att ovanstående förskott inte avser ett arv mellan dig och din make/maka. I så fall bör en registrering ske hos Skatteverket. Här kan du läsa mer om hur den processen går till.

Jag hoppas att du har fått ett hyfsat matnyttigt svar. Skulle du behöva hjälp med upprättandet av gåvobrevet är du alltid välkommen att kontakta någon av våra jurister för ytterligare assistans.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare