FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/02/2022

Behörig domstol & lagval

Lawline,

Ett svensk och ett finskt bolag har ett avtal om konsult arvode för att utföra ett arbete, det finska bolaget avbröt avtalet då dem inte ansåg sig få det dom ville få ut.

Det finska bolaget vill nu återfå summan som är betalad av ovan anledning, det finns ingen paragraf som säger att dem skall återfå betalning vid cancellering av avtal.

I avtalet saknas en paragraft om var en tvist skall hållas och nu har det finska bolaget anlitat en spansk advokat då den finska ägaren av bolaget bor i spanien.

Det svenska bolaget har nu fått en kallelse från advokat på spanska att försvara varför återbetalning ej kommer att ske.

Detta kan väl inte var lagligt att välja vilket land som helst, måste väl vara från det land bolaget är registrerat.

Tacksam för information vad som gäller i stort, anlitar er gärna om detta kommer att gå längre.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Kan man välja vilket land som helst?

När du frågar om man kan välja vilket land som helst så måste man skilja på frågan om lagval, behörig domstol och hjälp av en jurist.

Svaret på frågan om man kan anlita en jurist/advokat var som helst är ja. Däremot innebär inte detta att man kan väcka talan i en domstol var som helst. I första hand måste man kolla på vad avtalet säger angående behörig domstol. I annat fall blir det aktuellt att gå vidare till de konventioner och lagregler som finns.

När det gäller internationella förhållanden är det viktigt att komma ihåg att de svenska bestämmelserna om domstolars behörighet bara kan tillämpas om det finns svensk domsrätt. Det finns oftast svensk domsrätt om en svensk domstol är behörig enligt de nationella bestämmelserna om domstolars behörighet. I detta sammanhang är det därför också nödvändigt att beakta vilka internationella regleringar som finns. De viktigaste för svensk del är Bryssel I-förordningen samt Brysselkonventionen och Luganokonventionen, vilka samtliga reglerar domstolars behörighet om svaranden har hemvist i en stat som omfattas av förordningen eller konventionerna.

Både Finland, Spanien och Sverige är anslutna till Bryssel I-förordningen, vars artikel 4 stadgar att talan ska väckas i den stat där svaranden har sin hemvist. Jag tolkar din fråga som att de aktuella bolagen är egna juridiska personer, vilket innebär att svarandens hemvist är det land där bolaget har sitt registrerade säte (artikel 63). Om det andra bolaget väljer att stämma det bolag som du företräder ska talan således väckas i Sverige, och om inte kan du alltså invända att domstolen inte är behörig. Därmed ska talan också avvisas.

Angående frågan om lagval så är Rom I-förordningen tillämplig, eftersom det är fråga om ett obligationsrättsligt förhållande (det vill säga att det finns ett avtal mellan er) (artikel 1). Den lag som därför är gällande på konsultavtalet är lagen i det land där den part som ska utföra avtalets karakteristiska prestation har sin vanliga vistelseort (art. 4.2). Vad som menas med "avtalets karakteristiska prestation" är i det aktuella fallet konsultens arbete. Det är med andra ord lagen i det land där bolaget som utför arbete (avtalets naturaprestation) som ska vara gällande på avtalet.

Sammanfattning

Behörig domstol för det fall er motpart (som jag utgår ifrån är registrerat i Finland) är svensk domstol. Tillämplig lag är lagen i det land där konsultföretaget (det bolag som utför arbetet) har sin hemvist. Det går med andra ord inte att "välja fritt" bara för att avtalet inte reglerar frågorna om behörig domstol och tillämplig lag. Däremot finns det inga hinder för er motpart att till exempel ta hjälp av en spansk jurist. Skulle de däremot väcka talan i spansk domstol kan ni invända att domstolen inte är behörig.

Skulle du vilja ha mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?