Är hyreslagen (12 kap JB) tillämplig vid särskilt boende innehållande 1 rum med wc/dusch?

2016-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Att bo i ett särskilt boende för demenssjuka, innehållande 1 rum med wc/dusch rum,kan det betraktas som en bostad enligt hyreslagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

"Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad." Detta framgår i exakta ord i Jordabalken 12 kap 1§ 3st 1 meningen.

12 kapitlet i Jordabalken (hyreslagen) är tillämplig vid avtal som avser ett helt hus eller delar av hus som upplåtits till nyttjande mot ersättning.

Hyreslagen skiljer mellan bostadslägenhet och annan lägenhet. Lägenhet som inte utgör bostadslägenhet utgör således "annan lägenhet". Annan lägenhet utgör "lokaler", exempelvis affärer, lager, kontor, garage, verkstäder och liknande. Det är alltså syftet med nyttjandet som avgör vad som är bostad och vad som är lokal.

Att bo i ett särskilt boende för äldre eller personer som är demenssjuka, innehållande 1 rum med wc/dusch bör alltså betraktas som bostad enligt hyreslagen. Men för att hyreslagen överhuvudtaget ska vara tillämplig så krävs det att de finns ett hyresavtal/hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Svaret finns i domstolspraxis.

Bostadsdomstolen (RBD 1994:8): Här har domstolen ansett att det föreligger ett hyresavtal enligt hyreslagens mening om man i ett särskilt boende upplåter rum med toalett och dusch, även om de äldre delar gemensamma utrymmen med varandra såsom vardagsrum, hall och kök/matsal. I fallet hade de boende ensam dispositionsrätt av sina rum och en särskild avgift hade också betalats för rummen.

Svea hovrätt (RH 1999:10): Däremot har man vid ett fall gällande ett annat särskilt boende inte ansett de boende haft ett hyresförhållande/hyresavtal enligt hyreslagens mening eftersom de boende var tvungna att dela rum med andra vårdtagare. I detta fall fanns det inte heller något skriftligt eller muntligt hyresavtal mellan de boende och den som upplåtit rummen. Ingen av de boende hade ensam dispositionsrätt av det rum de bodde i och det fanns heller inget annat avgränsat utrymme i boendet.

Sammanfattning:

För att ett särskilt boende för en demenssjuk person ska omfattas av hyreslagens regler, så krävs det att det finns ett hyresavtal. Om den boende inte har ensam dispositionsrätt i det rum denne bor i, och det varken finns ett muntligt eller skriftligt hyresavtal, så är hyreslagens regler troligen inte tillämpliga i detta fall eftersom det inte då anses finnas ett hyresavtal.

Sedan ser reglerna för bostadslägenhet respektive andra lägenheter (Lokaler etc.) olika ut i hyreslagen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1512)
2021-03-02 ändra hyresavtal
2021-02-28 Kan man avtala om hur många som får bo i en hyreslägenhet?
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (89880)