Begränsningar i möjligheten att testamentera

2016-05-25 i Testamente
FRÅGA
Jag skall upprätta ett testamente. Kan jag testamentera en del av kvarlåtenskapen till en förening. Hur stor del i så fall?Har 4 barn som ärver till lika delar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Ärvdabalk (1958:637), ÄB, och jag tänkte jag skulle redogöra generellt för möjligheterna och begränsningarna som finns för ett testamente.

Genom att upprätta ett testamente frångår du den legala arvsordningen och styr själv hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Det finns inga regler som hindrar dig från att testamentera till en förening, och som huvudregel får du fritt disponera över kvarlåtenskapen och testamentera hur stor summa som du önskar till föreningen. Ärvdabalken sätter däremot upp vissa begränsande regler om hur stor del av din kvarlåtenskap som måste tillfalla bland annat make och bröstarvingar.

Du kan inte testamentera bort dina bröstarvingars laglott. Laglotten motsvarar hälften av deras arvslott, och motsvarar då i ditt fall 1/8 av din kvarlåtenskap. Dina barn måste enligt 7 kap 3§ påkalla jämkning av testamentet för att ha rätt att få ut sin laglott.

Enligt 3 kap 1§ ÄB har en efterlevande make alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som vid tidpunkten för dödsfallet gäller enligt socialförsäkringsbalken.

Ordningen för utdelning av ett testamente blir således följande;

1. Basbeloppsregeln - En efterlevande make har i första hand rätt att få ut denna del ur kvarlåtenskapen efter den avlidne.

2. Bröstarvingarnas laglott – Denna rätt ska tillgodoses i andra steget men måste av arvingarna begäras såsom jämkning av testamentet.

3. Testamentstagarna - Så stor del du önskar att föreningen ska erhålla kan du utan begränsning testamentera dit.

4. Om något blir över – Väljer du att inte testamentera allt överskott till föreningen fördelas resterande enligt den lagliga arvsordningen enligt ÄB.

En sista begränsning i din möjlighet att testamentera är egendom som du innehar med fri förfoganderätt, och inte full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär just detta, att du får disponera pengarna under din livstid men inte testamentera bort. Sådan egendom kan man t.ex. ha erhållit om man har särkullbarn som eftergett sin arvsrätt från sin avlidne förälder till dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93196)