Begränsningar i arbetsgivares skadeståndsansvar

FRÅGA
HejJag är en arbetsgivare som har anställt en person som keyaccount manager. För anställningen så krävs det att vederbörande har Ett gilltigt körkort. Något han har intygat då han skrivit under ett anställnings avtal där detta tydligt framgår.Under den månad som han var anställd så har han krockat den tjänstebil som han fick ta ut i samband med anställningen. För att han skulle kunna fortsätta utföra sitt arbete så kvitterade han ut en hyr bil på företagets namn med uppvisande av sitt personliga körkort.(något som bolaget anordnade och godkände) Nu en månad senare så har det visat sig att det körkort som han har visat upp inte är giltigt. Han har även krockat hyr bilen.Ovan är en förkortad historia men vad har vi som företag för skydd då alla kostnader på bilar etc hamnar på oss samt kan vi stämma vederbörande eller finns det risk att vi har agerat felaktigt!?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Skadeståndsregler återfinns i skadeståndslagen (SKL) (1972:207) se här.

Huvudregeln är att en arbetsgivare ansvarar för sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänst, se 3 kap. 1 § SKL. Arbetsgivaren har ett så kallat principalansvar. Fyra olika rekvisit ska vara uppfyllda för att tillämpa regeln: skada, som en arbetstagare orsakat genom fel eller försummelse, i tjänsten. Skaderekvisitet ställer inte till besvär, eftersom vi kan mäta kostnaderna för skadan. Han är anställd och agerade därför som arbetstagare hos dig vid båda skadetillfällena. Att han orsakade skadan genom försummelse på grund av att han inte hade körkort kan mycket väl anses ha ett sannolikt samband. Du blir således ersättningsskyldig gentemot hyrföretaget och får stå för kostnaderna för den egna tjänstebilen. Arbetstagarens skadeståndsansvar är härvid begränsad.

Det finns dock ett undantag i 4 kap. 1 § SKL. I det här fallet kan arbetsgivarens strikta skadeståndsansvar jämkas nedåt. I den mån det föreligger synnerliga skäl kan arbetstagaren ändå dömas betala skadestånd. Vad är då synnerliga skäl? Om skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet så anses det föreligga synnerliga skäl. Om det är normalgraden av vårdslöshet så finns det inga möjligheter för arbetsgivaren att undgå ersättningsskyldighet för arbetstagarens skadevållande. När arbetstagaren handlat uppsåtligen eller av grov vårdslöshet brukar domstolarna nästan alltid döma att arbetstagaren ersätter hela skadan, trots att det går att fördela ersättningsskyldigheten mellan arbetstagare och arbetsgivare i skälig mån. Så är detta grov vårdslöshet eller normalgraden av vårdslöshet?

När en arbetstagare ljuger om en uppgift som är ett avgörande krav för utförandet av tjänsten vid anställning kan detta innebära att hela anställningen blir ogiltig. Detta framkommer av 30 § avtalslagen, där ett avtal som framkallats genom medkontrahentens svikligt förledande anses vara ogiltigt gentemot den som blivit svikligen förledd. Att ingå ett anställningsavtal som ställer krav på körkort trots att man inte har det kan mycket väl anses vara svikligt förledande och därmed grund för uppsägning. Att en arbetstagare dessutom för ett tjänstefordon med arbetsgivarens förtroende utan giltigt körkort samt ett hyrfordon och krockar med båda bilarna, torde innebär att synnerliga skäl föreligger och 4 kap. 1 § SKL aktualiseras. Du har därmed rätt att kräva ersättning från arbetstagaren för de skador som uppkommit.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (118)
2021-02-27 Skadestånd för arbetsgivare
2021-01-13 Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?
2020-12-09 Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?

Alla besvarade frågor (89651)