Begränsningar för konkursgäldenär att råda över sin egendom

2015-08-31 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående i vilken utsträckning kan en konkursgäldenär ingå rättsligt förpliktande avtal?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till Lawline.

Din fråga rör vilka rättsligt förpliktande avtal en konkursgäldenär kan ingå. En konkursgäldenär begränsas på så vis att han eller hon inte får råda över sin egendom på det sätt denne vill och därför har jag besvarat din fråga genom att beskriva i vilken omfattning konkursgäldenären får ingå rättsligt bindande avtal vad gäller just hans eller hennes egendom.

Hur begränsas en konkursgäldenärs rådighet över sin egendom?
En konkursgäldenärs ekonomiska handlingsfrihet regleras av konkurslagen, vilken du hittar här. När ett beslut om konkurs har meddelats, får inte en gäldenär råda över egendom som hör till konkursboet och får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (se här). Det här innebär alltså att en konkursgäldenär får förfoga över egendom som inte ingår i konkursboet precis som vanligt.

Vad ingår i ett konkursbo?
I konkursboet ingår all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller som tillfaller honom eller henne under konkursen och som är sådan att den kan utmätas samt den egendom som kan tillföras boet genom återvinning (se här).

Vilken egendom kan utmätas?
Vilken egendom som är utmätningsbar eller inte regleras av Utsökningsbalken (se här). Där framgår att all egendom som inte är undantagen enligt balken kan utmätas (se här). Från utmätning undantas viss egendom som gäldenären anses behöva för att kunna tillgodose sina behov. Vilken egendom det är kan du läsa om här. När gäldenären har familj görs denna behovsprövning även med skälig hänsyn till vad familjen använder eller behöver (se här).

En gäldenärs lön får utmätas endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till att fullgöra betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen (se här).

Övriga begränsningar i vad som får utmätas finns att läsa om här (egendom genom gåva/testamente), här (medel från staten för särskilt ändamål), här (skadestånd), här (pension och annan livränta) och här (vederlag för litterärt och konstnärligt verk).

Sammanfattningsvis
En konkursgäldenär kan råda över all den egendom som inte ingår i konkursboet, det vill säga den egendom som inte är utmätningsbar och som är listad ovan. Konkursgäldenären kan därmed ingå rättsligt förpliktande avtal vad gäller just denna egendom.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll