Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande

2021-08-22 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag har sökt ett jobb på en offentlig myndighet men fick inte jobbet.Jag begärde att få ut CV samt personligt brev på de som varit på intervju.Rekryterande chef har strukit över födelsedata/personnummer på samtliga, är det ok?Jag vill kolla om jag utsatts för åldersdiskriminering.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan det sägas att det avgörande i din fråga är om födelsedatan/personnumret kan anses utgöra en offentlig handling. Besvaras frågan jakande så ska myndigheten lämna ut till dig de arbetssökandes personnummer och den som tillsatte tjänsten

För att klargöra vad som anses som en offentlig handling krävs det att bena ut begreppet. När vi gör det så går snabbt att finna att begreppet består i grunden av två ytterligare termer: allmän och handling. En offentlig handling är nämligen en allmän handling som inte är sekretessbelagd.

Vad är en allmän handling?

En handling är en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med teknisk hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). För att denna handling ska anses vara allmän (och därmed anses utgöra en allmän handling) så krävs det att den är förvarad hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).

Av allt att döma så är uppgifterna om personnummrerna till de inblandade inkommna till myndigheten och utgör i vart fall en upptagning som endast med teknisk hjälpmedel kan läsas.

Är uppgifterna sekretessbelagda?

För att slutligen kunna konstatera att du har rätt till uppgifterna krävs det som nämnts att uppgifterna inte är sekretessbelagda. Som regel, i ärenden om anställning, sekretessbeläggs inte uppgifterna om arbetssökanden eller den som tillsatt tjänsten (39 kap. 2 § andra stycket OSL) . Undantag från detta föreligger dock vid särskilda i lag utpekade situationer såsom vid anställning av myndighetschefer (jfr 39 kap. 5 a och 5 b § OSL).

Mot bakgrund av det anförda är alltså personuppgifterna till arbetssökanden och den som tillträtt tjänsten personuppgifter som regel offentliga handlingar vilka du därmed har rätt att få ut. Men undantag föreligger i vissa i lag nämnda situationer och därför kan det vara svårt att ge ett helt uttömmande svar. Jag rekommenderar dig därför att ställa en fråga på nytt där du uppger exempelvis vilken myndighet det är fråga om, vilken typ av post (t.ex chefspost eller vanlig tjänsteman etc.).

Sammanfattning

Som regel har du rätt att ta del av uppgifterna om de arbetssökande respektive den som tillsatt tjänsten. Men i och med att det i lag föreskrivs vissa undantagssituationer rekommenderar jag att du ställer en fråga på nytt och klargör situationen enligt de strax ovan nämnda frågorna.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?