Begära ut löneuppgifter från vårdcentral

FRÅGA
Är t ex Östergötlands län en så kallad myndighet? Om så är fallet borde väl alla lönespecifikationer som nämnda län tar hand om vara offentliga handlingar eller hur? T ex polisen är en myndighet och de lämnade ut lönespec på en viss specifik polis i Stockholms län när jag begärde det.Min "fråga": Östergötlands län vägrar lämna ut lönespec på en läkare som tjänstgör på en vårdcentral med argumentet "lönespec lämnas endast ut till berörd person". Jag anser att detta är fel och har begärt officiellt tjänstemannabeslut om detta men det har inte kommit något trots att det har gått 1 vecka nu, anser även här att Östergötlands län har haft mer än tillräckligt med tid med ärendet.Har begärt tjänstemannabeslutet så att jag kan sedan begära ett myndighetsbeslut som jag kan överklaga till förvaltningsrätten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Östergötlands län är inte en myndighet. Däremot är Sverige enligt kommunallagen 1 § indelat i kommuner och regioner (tidigare landsting). Detta innebär att regionerna omfattas av kommunallagen och benämns som organ jämställda med myndigheter i tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 5 §.

Av TF 2 kap. 1 § följer att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Är lönespecifikationen en allmän handling?

För att det ska räknas som en handling ska det t ex vara en framställning i skrift enligt TF 2 kap. 3 § vilket lönespecifikationen passar in på. Handlingen är därefter allmän om den förvaras hos myndigheten enligt TF 2 kap. 4 § (vilket den gör i ditt fall) och om den är upprättad på myndigheten enligt TF 2 kap. 10 § då den expedierats, alltså färdigställts vilket den kan anses ha gjort när lönespecifikationen slutbehandlats hos myndigheten och tillgängliggjorts för den som lönen avser.

Är handlingen offentlig?

Enligt TF 2 kap. 2 § får rätten att ta del av allmänna handlingar endast begränsas om:

- det krävs med hänsyn till något av de intressen som lagrummet nämner.

- begränsningen noga anges i en bestämmelse i särskild lag - vilken är offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

I ditt fall skulle det i så fall kunna röra sig om TF 2 kap. 2 § 6 p. - skyddet för den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden. Bestämmelserna som skulle kunna komma ifråga i OSL finns i femte avdelningen, 21 kap.

Sekretessbestämmelser och riskbedömning

Om det råkar vara så att den berörda läkaren eller någon närstående till hen t ex har skyddade personuppgifter så kan uppgifter som adress, telefonnummer eller någon annan uppgift som gör att det av särskild anledning kan antas att någon av de inblandade kan komma att utsättas för hot, våld eller lida annat allvarligt men sekretessbeläggas enligt OSL 21 kap. 3 §. Lagrummet innehåller ett s.k. rakt kvalificerat skaderekvisit vilket innebär att offentlighet är huvudregel och att uppgifter enbart ska sekretessbeläggas om de särskilda omständigheterna i lagrummet är uppfyllda. Det handlar alltså om att man kan anta att läkaren eller någon närstående till hen kommer att utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men. Kan man inte anta det, ja då är handlingen offentlig.

Myndigheten har även möjlighet att lämna ut uppgiften med förbehåll enligt OSL 10 kap. 14 §. Det innebär att myndigheten kan "maska" uppgifter som är känsliga av en eller annan anledning eller belägga dig med tystnadsplikt vilket kan innebära ett straffansvar för dig.

Möjlighet att begära ut lönespecifikationen

I TF 2 kap. 15 § står att den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut (efter riskbedömningen myndigheten gjort enligt OSL) ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen. Det innebär att du så snart som möjligt har rätt att ta del av handlingen, det innebär dock inte en skyldighet för myndigheten att skicka en kopia till dig utan att du har rätt att läsa den på plats så fort de gjort den riskbedömningen de behöver göra enligt OSL.

Angående kopia har man har även rätt att få en sådan mot en fastställd avgift enligt TF 2 kap. 16 § och begäran ska behandlas skyndsamt. Vad som är skyndsamt varierar såklart mellan myndigheter men i regel ska myndigheten som minst i enlighet med förvaltningslagens serviceskyldighet i 6 § låta dig veta varför din begäran tar tid och om möjligt ge dig en ungefärlig tidsram för hur lång tid det kommer att ta. I dessa tider då sjukvården är särskilt ansträngd på grund av den pandemi som råder kommer begäran självfallet (och i min mening godtagbart) att ta längre tid.

Överklagan

Beslutet att inte lämna ut en allmän handling eller en handling med förbehåll får överklagas enligt TF 2 kap. 19 §. Observera att detta gäller beslutet och inget annat. Det innebär alltså att du kan överklaga först när de bestämt sig för huruvida du får ta del av handlingen du begärt och på vilket sätt.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84391)