Begära ut handlingar från förskolan

2021-10-21 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Förskolan där vårt barnbarn går har nyligen skickat in en orosanmälan till socialtjänsten. Undrar nu om föräldrarna har rätt att få kopia på denna anmälan...? Anledningen är att föräldrarna anser att förskolan inte lämnat exakt likadana uppgifter i orosanmälan som socialtjänsten meddelade dem när de blev kontaktade. Undrar även om föräldrarna har rätt att få kopior på förskolans dokumentation kring barnet.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna som styr detta finns främst i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL).

I normalfallet har en enskild rätt att få ut alla handlingar som rör denne själv (12 kap. 1 § OSL). Enligt 12 kap. 3 § OSL gäller att vårdnadshavare till barn också har denna rätt. Dock kan den rätten begränsas. Det finns två tydliga undantag enligt samma paragraf. Det ena undantaget säger att handlingarna inte ska lämnas ut om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.

Det andra undantaget säger att om det finns någon mer bestämmelse i OSL som stadgar att ytterligare undantag ska göras så gäller den.

I 26 kap. OSL behandlas socialtjänsten. I 26 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vid t ex en orosanmälan skulle det innebära att om det finns minsta risk att uppgiftslämnaren skadas om hen avslöjas finns det anledning att säga nej för socialtjänsten. Detta gäller dock inte i normalfallet för den som lämnat uppgiften som en del i sin tjänst, vilket förskolepersonal har gjort.

I 23 kap. OSL behandlas kommunala förskolor. I 23 kap. 1 § OSL står det att sekretess gäller för enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Alltså samma som för socialtjänsten.

Både 26 kap 1 § och 23 kap 1 § OSL gäller i princip även mot vårdnadshavare.

Observera att OSL bara omfattar offentlig verksamhet så om förskolan är privat är det inte säkert att det går att få ut handlingar.

Du undrar om dokumentation över barnet på förskolan också kan lämnas ut. I normalfallet skulle jag säga att det ingår i det som kan begäras ut. Det beror på om det kan betraktas som allmän handling eller inte. Vad som är en allmän handling definieras i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2 kap. 4 § TF är en handling är allmän, om den förvaras är inkommen eller upprättad. En systematisk dokumentation över ett barn i förskolan får i normalfallet anses vara upprättad och därmed allmän handling.

Om de begär ut handling och nekas då kan man överklaga det beslutet (6 kap. 7 § OSL). För att kunna göra det behöver de få ett skriftligt avslagsbeslut.

Hoppas att du fått en överblick över dessa lite snåriga lagar. Sammanfattningsvis borde det i normalfallet inte vara allt för svårt att få ut handlingar för vårdnadshavare till ett barn.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (281)
2021-11-30 Hur tar man reda på varför någon är anhållen?
2021-11-30 Kan jag ta reda på varför en blir anhållen?
2021-11-29 Undantag från sekretess
2021-11-27 Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

Alla besvarade frågor (97696)