Begära ut allmänna handlingar

FRÅGA
Hej! Är ett inkommet skriftligt svar på ett föreläggande till Skatteverket en allmän handling (vilket jag kan begära kopior från)?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om allmänna handlingar blir tryckfrihetsförordningen (TF) tillämplig.

Vad är en allmän handling

Reglerna om allmänna handlingar återfinns i 2 kap TF. För att en handlings karaktär ska bli allmän måste den för det första vara en handling som ryms inom ramen för 2 kap 3 § TF, vilket lagtexten stadgar kan vara framställningar i skrift och bild samt upptagningar som enbart med tekniska hjälpmedel kan tydas, exempel en ljudfil där man behöver en dator för att spela upp denna.

Vidare krävs att handlingen ska vara förvarad hos myndigheten enligt bestämmelsen i 2 kap 4 § TF. Myndighetsbegreppet i TF är utvidgat till att även omfatta riksdag, kommun, landsting samt privata aktörer som utövar offentlig makt. Dessa privata aktörer som omfattas återfinns i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Det sista kravet för att en handling ska vara allmän är att den antingen är inkommen till en myndighet enligt bestämmelserna i 2 kap 9 § TF eller upprättad av en myndighet enligt 2 kap 10 § TF. Skillnaden mellan dessa två tillvägagångssätt är att inkomna handlingar ska komma utifrån, dvs. av en annan aktör medan upprättade handlingar skapas på myndigheten och får en allmän karaktär när den expedieras, dvs. lämnas till annan myndighet eller enskild. Nyss nämnda är huvudreglerna för tillkomsten av allmänna handlingar.

Vem kan få ut en allmän handling

I 2 kap 1 § TF föreskrivs att var och en har rätt att få ut allmänna handlingar. Viktigt att notera är att det enligt 2 kap 2 § TF föreskrivs vissa skyddsvärda områden där sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen kan komma att aktualiseras. Enligt 21 kap 1 § OSL gäller sekretess för alla myndigheter i fråga om uppgifter som rör enskildas hälsa och sexualliv, exempelvis uppgifter om sjukdomar, sexuell läggning eller andra uppgifter som kan ses som extra integritetskränkande eller känsliga.

Slutsats

Som svar på din fråga borde handlingen utgöra en allmän handling vilken du enligt 2 kap 17 § TF kan begära ut från den myndighet som förvarar denna, i ditt fall Skatteverket. Av 2 kap 15 – 16 §§ TF framgår det att utlämnandet kan ske på plats hos myndigheten eller via telefon/mail. Det är dock myndigheten själv som väljer vilken form detta ska ske på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (98)
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.
2019-07-12 Förtal i bok med pseudonymer
2019-06-19 Kan man ta bort sig från Lexbase?
2019-05-31 Rätt till kopia av utredning

Alla besvarade frågor (71166)