Begära betalning för efterskänkt fordran

Hej

För snart ett år sedan så frågade jag en vän om ett lån för att betala av en hyresskuld.

Han gick med på att låna ut ca 20 000 till mig. Ett par veckor senare så fick jag arbete i en grannkommun och han efterskänkte då hela min skuld eftersom han ville att jag skulle ha möjligheten till att starta ett nytt liv utan skulder.

ännu ett år senare så blev vi tyvärr osams om något helt annat och nu har jag fått ett krav från kronofogden där han hänvisar till mitt lån som han efterskänkte.

Vi har inte skrivit eller ens muntligt avtalat något avtal.

Har du några råd till mig hur jag ska gå vidare. Enklast är det att bara betala honom pengarna, men det känns också fel då han efterskänkte hela skulden.

Vänligen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan sägas att avtal kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar. Det innebär att anbud och accept som sammanfaller ger upphov till avtal. Dessa kan ingås inte bara skriftligen utan även muntligen, med några få undantag. Enligt din redogörelse framgår att något skuldebrev inte har upprättats utan att det rör sig om ett muntligt låneavtal där din vän åtagit sig att låna ut pengar till dig mot att du vid ett senare tillfälle betalar tillbaka pengarna. Detta är ett bindande avtal under vilket det uppstått en fordran.

Din vän har därefter genom en muntlig viljeförklaring valt att efterskänka sin fordran till dig. Detta konstituerar en formlös gåva eftersom något gåvobrev inte har upprättats. För att en gåva i form av att en fordran efterskänks ska anses fullbordad krävs inte att rättshandlingen särskilt manifesteras utåt. Enligt 3 § tredje stycket gåvolagenfullbordas efterskänkningen av fordran genom att gäldenären underrättas av givaren, det vill säga då din vän meddelade dig om att han efterskänkte fordran. Det måste stå klart att den är uttryck för en verklig gåvoavsikt och syftar till rättsverkan utan någon ytterligare åtgärd av givaren, vilket får anses klarlagt då avsikten varit att du skulle ges möjligheten att starta på nytt skuldfri. En gåva är bindande och kan inte återkallas efter det att den fullbordats.

Din vän har därmed inte fog för sin fordran då skulden inte längre existerar, vilket medför att hans krav inte är rättsligt giltigt.

Vad som händer härnäst

Till att börja med ska du skriva under delgivningskvittot som du fått från Kronofogden. Det är inte ett medgivande till kravet utan är helt enkelt ett bevis på att du tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Nästa steg är att du bestrider kravet genom att skriva ett brev i vilket du anger vad som är felaktigt med kravet. Var noggrann och återge detaljerat för händelseförloppet och varför kravet är felaktigt. Ett välutvecklat och utförligt bestridande med stöd på lagrum kan göra motparten ovillig att ta ärendet vidare och fungera som underlag senare i processen, skulle motparten välja att gå till domstol. Brevet ska ha inkommit till Kronofogden innan förklaringstiden (betaldatumet) gått ut. Kronofogden skickar därefter ditt bestridande vidare till motparten som, för att driva ärendet vidare, måste begära att ärendet lämnas vidare till domstol. Annars avslutar Kronofogden ärendet och det händer inget mer.

Det kan sägas att om din motpart väljer att gå vidare till domstol ankommer det på din vän att i det här skedet betala en ansökningsavgift till tingsrätten på antingen 900 eller 2 800 kr (beroende på om skulden överstiger 23 250 kr) samt att det ankommer på honom att bevisa att han har rätt till pengarna. Om han går till rätten med argumentet att ni blivit ovänner och att han därmed vill ha tillbaka pengarna han givit dig i gåva kommer han inte vinna framgång med sitt yrkande. Han kommer då dessutom bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Vad dessa avser beror på om fordran överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr som redogjorts för tidigare) då reglerna ser olika ut.

Muntliga avtals begränsningar

Problemen som allt som oftast uppstår med muntliga avtal och viljeförklaringar, hur giltiga och bindande de än är, är att de inte medför någon vidare säkerhet ur bevishänseende om det skulle uppstå en tvist. Den tvist som uppstått er emellan är en fordringsrättslig tvist där ord står mot ord. Huvudregeln är att den som påstår något har att bevisa att så är fallet. Din vän menar att du är skyldig honom pengar, medan du menar att fordran inte längre existerar då skulden efterskänkts. Det går inte att säga med säkerhet att din vän inte skulle neka till att han efterskänkt fordran då han vet att det inte finns något skriftligt reglerat er emellan. Lyckas han övertyga rätten om att han däremot lånat ut pengar till dig, genom kontoutdrag/kontoöverföring eller liknande, går bevisbördan över till dig. Det innebär att du måste bevisa för rätten att fordran efterskänkts. Om du inte kan det så är risken att du får betala skulden samt även ansökningsavgiften till tingsrätten och andra eventuella rättegångskostnader, det kan med andra ord bli en kostsam historia.

Om någon bevittnat gåvoförklaringen, om det finns SMS-konversationer eller e-post er emellan eller något som på annat sätt kan styrka din redogörelse ska du lägga fram detta då de muntliga avtalen annars lämnar er med ord mot ord och en oförutsägbar utgång beroende på om din vän förnekar att han efterskänkt sin fordran eller inte.

Avslutningsvis

Om du väljer att betala enligt det betalningsföreläggande du fått från Kronofogden meddelar du myndigheten om detta och ärendet kommer därmed vara avslutat. Om du överklagar föreläggandet redogör du för omständigheterna och bestrider med hänvisning till gåvolagen och att i och med att gåvan fullbordats är den juridiskt bindande och kan inte gå åter. Om din vän inte går vidare avslutas ärendet. Går han vidare är det ord mot ord men med en bevisbörda hos honom inledningsvis. Om han inte förnekar efterskänkningen av fordran bör yrkande ogillas. Om han däremot nekar till detta är det osäkert hur utgången blir.

Om du vill ha vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som kan titta närmare på ärendet. Lawline har jurister som kan hjälpa och råda dig vidare i ärendet samt företräda dig i rätten om det skulle leda till detta.

Om du vill boka tid kan du göra det genom vår hemsida eller genom att ringa på 08 – 533 300 04 måndagar-fredagar kl.10-16.

Hoppas du fått vägledning i frågan och att det löser sig på bästa sätt.

Vänligen

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”