Begära att byta handläggare

2019-01-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Kan man begära att byta sin handläggare på Migrationsverket? Vi har fått en otrevligt handläggare och skriver inte om hen har mottagit handlingar och liknande utan jag måste maila och fråga. Han säger hela tiden att jag ska respektera att det tar tid. Hen ger inte heller mig någon uppdatering och det har jag väl att få eller? Jag skickade in begäran om att avgöra mitt ärende och när det hade gått mer än 4 veckor så fick jag avslag utan någon alls motivering, bara att det var avslag. Vad jag har som rättigheter som sökande och vad har jag för skyldigheter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att gå igenom hur Förvaltningslagen ser på den situation du har beskrivit i allmänhet. Då jag inte har tillräckligt mycket information om ditt ärende så ska jag förklara hur rättsläget ser ut.

Begära byta handläggare

Byte av handläggare regleras inte i lagen. Det finns ingen självklar rättighet för en enskild att kräva ny handläggare. Det är myndigheten som utser handläggare för ett ärende. Det kan se olika ut i olika myndigheter, vissa kan vara tillmötesgående och ge den enskilde möjlighet till att byta handläggare om denne har en skälig grund för det önskade bytet. I praktiken kan ett byte av en handläggare vara möjligt. Är du missnöjd med handläggarens bemötande och önskar byta handläggare bör du ta kontakt med Migrationsverket, helst ansvarig chef och beskriva din situation och framföra dina klagomål.

Handläggarens bemötande

Angående handläggarens av dig upplevda otrevliga bemötande är svårt att styrka i sak, eftersom att alla människor uppfattar situationer olika. Handläggare och andra tjänstemän ska ha ett trevligt bemötande i sitt yrke. Myndigheten har en serviceskyldighet, 6 § Förvaltningslagen, som innebär att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir enkla och smidiga. Att myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp som att denne kan ta tillvara på sina intressen. Hjälpen ska ges i en lämplig utsträckning i förhållande till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Hjälpen ska ges utan dröjsmål. En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda, 7 § Förvaltningslagen.

Partsinsyn

Angående det faktum att handläggaren inte säger hur det går i ärendet. Den som har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet, 10 § Förvaltningslagen. Det här sker dock på den enskildes begäran, vilket innebär att du måste fråga om det, vilket du gjorde när du mailade och ställde frågor.

Kommunikation

Din handläggare kommunicerade inte med dig, som jag har uppfattat det. Innan en myndighet fattar beslut i ett ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet 25 § Förvaltningslagen. Detta innebär att din handläggare borde ha informerat dig innan beslutet tagits om allt material av betydelse för beslutet och gett dig möjlighet att yttra dig. Det finns undantag då en myndighet får avstå från kommunikationen och det är i följande fall: när ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande, när det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet eller när ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.

Avslag utan motivering

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det är inte är uppenbart obehövligt, 32 § FÖrvaltningslagenn. En sådan motivering ska innehålla uppgiftter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. Då jag inte har information vad ditt ärende gäller är det omöjligt för mig att säga om ditt ärende var av sådan betydelse och påverkan som kräver motivering. Motivering får utelämnas om beslutet gäller anställning av någon, ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart, om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande eller beslutet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 Kap Regeringsformen.

Sammanfattning

Då jag inte har detaljer i ärendet och situationen i helhet kan jag inte gå djupare in på om handläggaren borde kommunicerat, eller skrivit en motivering vilket beror helt på omständigheterna i ditt ärende och beslutets påverkan på dig.

Mitt konkreta tips är att du i första hand klagar på att beslutet borde ha blivit annorlunda och lyfter fram att du inte fick någon möjlighet att yttra dig om materialet som låg till grund för beslutet. I andra hand ska du klaga på att tillvägagångssättet med otrevliga handläggaren, att du ej blivit kontaktad och motiveringen gått sämre till. Eftersom jag inte vet något om ditt ärende kan jag heller inte säga om det är ett ärende som är möjligt att överklaga 40- 44 §§ Förvaltningslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga och har du fler frågor hör gärna av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (251)
2019-05-20 Vad ska man göra när en grusväg bredvid tomten dammar så att det knappt går att vara i trädgården?
2019-05-18 I vilken av mina två bostäder ska jag folkbokföra mig?
2019-04-30 Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan
2019-04-30 Antagningskrav för GMU

Alla besvarade frågor (69309)